Hva leter du etter?

GRI-indeks 2021

Norsk Tippings rapportering for perioden 01.01.2021 til 31.12.2021 er utarbeidet i henhold til det internasjonale rapporteringsrammeverket GRI Standards (GRI 1: Foundation 2021). Denne indeksen viser selskapets rapportering av arbeidet med bærekraftig verdiskaping basert på indikatorene i GRI Universal Standards 2021.

GRI-indikator
Beskrivelse
Norsk Tippings besvarelse
GRI 2 Generelle opplysninger (2021)
2-1 Informasjon om selskapetOm selskapet
2-2Enheter inkludert i selskapets bærekraftrapporteringRegnskapsprinsipper
2-3Rapporteringsperiode og -frekvens, og selskapets kontaktpersonÅrlig rapport. Denne rapporten ble publisert 5. april 2022. Kontaktperson: silje-bye.vangen@norsk-tipping.no
2-4Effekt av endringer i opplysninger fra tidligere rapporteringEndring i klimaregnskap, se Fornuftig forbruk
2-5Ekstern verifiseringRapporten er ikke eksternt verifisert
2-6Aktiviteter, verdikjede og andre forretningsforbindelserOm selskapetVåre spillSpillmarkedetFornuftig forbruk
2-7AnsatteMedarbeidereStatistikk
2-8Arbeidere som ikke er ansattMedarbeidereStatistikk
2-9Styringsstruktur og -organiseringEierstyring og selskapsledelseStyret
2-10Nominasjon og utvelgelse til organisasjonens øverste beslutningsorganEierstyring og selskapsledelse
2-12Øverste beslutningsorgans rolle i håndtering av selskapets samfunnspåvirkningEierstyring og selskapsledelseÅrsberetning
2-13Delegering av ansvar for å håndtere selskapets samfunnspåvirkningEierstyring og selskapsledelseLedelse
2-14Øverste beslutningsorgans rolle i bærekraftrapporteringenEierstyring og selskapsledelse
2-15InteressekonflikterEierstyring og selskapsledelse
2-16Kommunikasjon av kritiske forholdEierstyring og selskapsledelseÅrsberetning
2-17Øverste beslutningsorgans kollektive kunnskapEierstyring og selskapsledelse
2-18 Prosesser for å evaluere arbeidet til øverste beslutningsorganEierstyring og selskapsledelse
2-19Policyer for fastsettelse av lønn og goderEierstyring og selskapsledelseNote 2 – Lønns- og personalkostnader
2-20Prosesser for å fastsette lønn og goderEierstyring og selskapsledelse
2-21Forholdstall for godtgjørelserNote 2 – Lønns- og personalkostnader
2-22Redegjørelse for selskapets strategi for bærekraftig verdiskapingÅrsberetning
2-23Selskapets forpliktelserÅrsberetningEierstyring og selskapsledelseGod forretningsskikkFornuftig forbruk
2-24Forankring av selskapets forpliktelserÅrsberetningEierstyring og selskapsledelseGod forretningsskikkFornuftig forbruk
2-25Prosesser for å bøte på negative effekterForebygging aller viktigstGod forretningsskikk
2-26Mekanismer for å få råd om og adressere bekymringsverdige forholdGod forretningsskikkInteressenterMedarbeidere
2-27Overholdelse av lover og reglerIngen brudd i 2021
2-28Medlemskap i interesseorganisasjonerInteressenterForebygging aller viktigst
2-29Tilnærming til interessentsamarbeidInteressenter
2-30Felles forhandlingsavtaler for ansatte som ikke er medlem i en fagforeningMedarbeidereStatistikk
GRI 3 Vesentlige tema
3-1 Prosess for å definere vesentlige temaVesentlighetsanalyseÅrsberetningEierstyring og selskapsledelseSamfunnsansvar og bærekraft
GRI 201 Direkte økonomisk påvirkning (2016)
201-1 Direkte økonomisk verdiskaping og distribusjonEffektiv drift og overskudd
GRI 203 Indirekte økonomisk påvirkning (2016)
203-2Betydelig indirekte økonomisk påvirkningEffektiv drift og overskudd
GRI 205 Antikorrupsjon (2016)
205-1 Aktiviteter vurdert for risiko med hensyn til korrupsjonGod forretningsskikk
205-2 Kommunikasjon og opplæring i retningslinjer og prosedyrer for antikorrupsjonGod forretningsskikk
205-3 Antall tilfeller av korrupsjon og tiltakGod forretningsskikk
GRI 206 Konkurransehemmende atferd (2016)
206-1Rettslige skritt mot organisasjonen for konkurransehemmende atferdÅrsberetningGod forretningsskikk
GRI 305 Utslipp (2016)
305-1 Direkte CO2-utslipp (Scope 1)Klima og miljørapportStatistikk
305-2Indirekte (energi-) CO2-utslipp (Scope 2)Klima og miljørapportStatistikk
305-3 Andre indirekte CO2-utslipp (Scope 3)Klima og miljørapportStatistikk
GRI 404 Opplæring og utdanning (2016)
3-3 Håndtering av vesentlige temaMedarbeidere
404-3 Prosentandel av ansatte som mottar regelmessig oppfølging rundt karriere- og kompetanseutvikling100 prosent
GRI 404 Likestilling og mangfold (2016)
3-3 Håndtering av vesentlige temaLikestillingsredegjørelseMedarbeidere
405-2 Lønnsforskjeller mellom kvinner og mennStatistikk
GRI 414 Vurdering av sosiale forhold hos leverandører (2016)
414-1 Nye leverandører vurdert med hensyn til sosiale forholdFornuftig forbruk
GRI 416 Forbrukeres helse og sikkerhet (2016)
416-1 Prosent av vesentlige produkt- og tjenestekategoriers påvirkning på helse og sikkerhet som er evaluertAlleForebygging aller viktigst
GRI 417 Markedsføring og produktinformasjon (2016)
417-1 Krav til informasjon og merking av produkter og tjenesterMarkedsføring av pengespill
417-3 Tilfeller av brudd på regelverkMarkedsføring av pengespillGod forretningsskikk
GRI 418 Personvern (2016)
418-1 Antall formelle klagemål vedrørende tap av kundedataGod forretningsskikk
Norsk Tippings egne indikatorer
3-3 Håndtering av vesentlige temaForebygging aller viktigst
NT1 Henvendelser til HjelpelinjenStatistikk
NT2 Playscan-index (grønne, gule og røde spillere i %)Forebygging aller viktigst
NT3 Andel grønne, gule og røde spillere (totalt) - kategorierForebygging aller viktigst
NT4 Bidrag til forskningÅrsberetningForebygging aller viktigstEffektiv drift og overskudd
NT5 Norsk Tippings markedsandelSpillmarkedetÅrsberetning

Årsberetning

Styrets redegjørelse for virksomheten i 2021.

Årsregnskap

Resultatregnskap, balanseoppstilling og kontantstrøm.

Noter

Noter til regnskapet.

Revisjonsberetning

Uavhengig revisors beretning.

Eierstyring og selskapsledelse

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i Norsk Tipping.