Hva leter du etter?

Samfunn og marked

Status spilleproblemer i Norge

Norsk Tipping følger med på flere indikatorer for problemspillatferd i den norske befolkningen. Her er en oversikt.

Dette er de fem viktigste målingene og statistikkene som angir omfanget av problemspill i Norge:

  1. Befolkningsundersøkelsen om pengespill
  2. Norsk Tippings Playscan-indeks
  3. Henvendelsesstatistikk fra Hjelpelinjen for spilleavhengige
  4. Henvendelsesstatistikk fra Spillavhengighet Norge
  5. Fra og med 2021: Årlig problemspillmåling fra TNS Kantar, på oppdrag fra Norsk Tipping

1. Befolkningsundersøkelsen om pengespill

Lotteritilsynets befolkningsundersøkelse om pengespill er Norges offisielle målestokk for nivået på pengespillproblemer i Norge. Siden 2013 er den gjennomført av Universitetet i Bergen, med oppdateringer i 2015 og 2019. Grafen under viser utviklingen i andel lavrisikospillere, moderate risikospillere og problemspillere i befolkningen.

Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge

Kilder: Kavli og Berntsen (2005), Kavli (2007), Kavli og Torvik (2008), Pran og Ukkelberg (2010), Universitetet i Bergen (2013, 2015 og 2019).

Endringen i andel problemspillere på 0,3 prosent fra 2013 til 2015 var innenfor feilmarginen, og derfor ikke signifikant. Økningen fra 0,9 til 1,4 prosent i 2019 var signifikant. 1,4 prosent tilsvarer cirka 55 000 personer.

Neste befolkningsundersøkelse blir gjennomført i 2022, med publisering i 2023.

2. Norsk Tippings Playscan-indeks

Playscan er Norsk Tippings analyseverktøy, som registrerer alle innlogginger og transaksjoner fra Norsk Tippings kunder. Playscan måler endringer i spilleatferd, og plasserer spillere i kategori grønn (lav risiko), gul (middels risiko) og rød (høy risiko).

Playscan-indeksen viser om spilleatferden i hele kundemassen beveger seg i positiv (sunn) eller negativ (usunn) retning. Er indeksen høyere enn null, er den positiv. Under null er den negativ.

Figuren viser at Playscan-indeksen endte positivt med verdien 30 058 i 2021, noe som betyr at i sum har kundemassen beveget seg i sunn retning. Tilsvarende tall for 2020 endte på -13 013.

Playscan-indeksen måler ikke antall problemspillere, men viser en tendens blant Norsk Tippings 2,1 millioner kunder.

3. Statistikk fra Hjelpelinjen for spilleavhengige

Statistikken publiseres årlig av Lotteritilsynet. Antall henvendelser har over tid vist seg i noen grad å følge utviklingen i andel spilleavhengige i Norge, uten at man kan slå fast at det er en sammenheng.

I 2005 var det de fysiske spilleautomatene innringerne oppga som sitt hovedproblemspill. De fysiske automatene forsvant fra markedet i 2007. Fra 2011 har nettkasino vært hovedproblemspill.

Av samtalene om kasinospill i 2021 er Norsk Tipping alene nevnt som tilbyder i tre prosent av samtalene. I 31 prosent av samtalene nevnes både Norsk Tipping og utenlandske operatører. I 57 prosent av kasinosamtalene nevnes utelukkende utenlandske spilltilbydere.

Hjelpelinjen – samtaler om pengespill 2005-2021

Kilde: hjelpelinjen for spilleavhengige

4. Statistikk fra Spillavhengighet Norge

Interesseorganisasjonen Spillavhengighet Norge fører statistikk over antall årlige førstegangshenvendelser.

Spillavhengighet Norge merket effekten av pandemien i form av økt pågang. I 2020 opplevde de nær en dobling av antall henvendelser. Nivået holdt seg høyt også gjennom 2021.

Det var i 2021 331 henvendelser fra kvinner, og 485 fra menn. Snittalderen er 34,4 år.

Antall førstegangshenvendelser, Spilleavhengighet Norge

5. Norsk Tippings problemspillmåling

Fra og med 2021 vil Norsk Tipping gjennomføre en årlig problemspillmåling som et supplement til befolkningsundersøkelsen fra Universitetet i Bergen (UiB). Denne skal ikke sidestilles med eller erstatte UiBs offisielle undersøkelse, men være selskapets årlige sjekkpunkt på utviklingen i andel problemspillere.

UiB publiserte resultatet av sin 2019-undersøkelse våren 2020 (se avsnitt 1). Neste oppdatering kommer i 2023. I mellomtiden har både myndighetene og Norsk Tipping innført flere risikodempende tiltak. Norsk Tipping iverksetter denne egne, årlige problemspillmålingen for å kunne innføre eventuelle korrigerende tiltak.

Norsk Tippings problemspillmåling er gjennomført av Kantar TNS, på et landsrepresentativt utvalg nordmenn mellom 16 og 74 år. Undersøkelsen ble sendt ut med lenke på epost, med to purringer. Det ble gjennomført cirka 4 500 intervjuer i november og desember 2021. I målingen benyttes samme indeks som i Befolkningsundersøkelsen fra UiB: Canadian Problem Gambling Index (CPGI).

Det er metodiske forskjeller mellom TNS Kantars måling og UiBs måling. Derfor er de ikke direkte sammenlignbare. I tabellen nedenfor gjengis de likevel ved siden av hverandre, som et referansegrunnlag. Over tid vil problemspillmålingen være et nyttig instrument for Norsk Tipping for å kunne følge tettere med på utviklingen av problemspill i Norge. Årets måling kan sees på som en nullpunktsmåling. Det vil være nyttig for selskapet å følge utviklingen sammenlignet med denne.

Sammenstilte målinger

Satt opp mot UiB-tallene, har Kantar TNS-målingen flere lavrisikospillere og moderate risikospillere, men en noe lavere andel problemspillere. En slik utvikling speiler delvis utviklingen i Norsk Tippings kundemasse, der andel kunder med lav til moderat risikoatferd har gått noe opp, mens andelen med høyrisikoatferd har gått noe ned. Likevel er det ikke mulig å trekke noen konklusjoner om utviklingen før 2022-undersøkelsen er ferdig.

I dette kapittelet kan du også lese om:

Illustrasjon, Politikk og regulering

Politikk og regulering

Nye lover og reguleringer.

Les mer
Illustrasjon, Spillmarkedet

Spillmarkedet

Regulert markedsandel trolig noe styrket

Les mer
Illustrasjon, Markedsføring av pengespill

Markedsføring av pengespill

Revidert kringkastingslov og reduserte utgifter til markedsføring.

Les mer
Illustrasjon, Regulering i Europa

Regulering i Europa

Kraftige grep for å begrense reklame for høyrisikospill i Norge og Europa.

Les mer