Hva leter du etter?

Formell rapport

Årsregnskap

Resultatregnskap

Beløp i mill. krNote20212020
Driftsinntekter og driftskostnader
Spillinntekter143 74142 594
Annen driftsinntekt34
Sum driftsinntekter43 74542 598
Premieandel35 07334 083
Salgsprovisjoner475520
Lønnskostnad2453422
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler310595
Annen driftskostnad2, 41 3491 319
Sum driftskostnader37 45336 440
Driftsresultat6 2916 158
Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt51729
Annen finanskostnad52221
Resultat av finansposter-59
Ordinært resultat før skattekostnad6 2866 167
Ordinært resultat6 2866 167
Årsresultat126 2866 167
Overføringer
Tippenøkkelen5 4975 393
Grasrotandelen737717
Bingoentreprenørenes overskuddsformål3640
Tiltak mot spillavhengighet1717
Sum overføringer6 2866 167

Balanseoppstilling

Beløp i mill. krNote20212020
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler33331
Sum immaterielle eiendeler3331
Varige driftsmidler
Kunst311
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom3135150
Maskiner og anlegg33228237
Sum varige driftsmidler364388
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap611
Investeringer i tilknyttet selskap63434
Andre langsiktige fordringer73944
Sum finansielle anleggsmidler7378
Sum anleggsmidler470498
Omløpsmidler
Fordringer
Kommisjonærfordringer85771
Andre kortsiktige fordringer9, 1498121
Sum fordringer155191
Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.106 1076 208
Sum omløpsmidler6 2626 399
Sum eiendeler6 7316 897
Beløp i mill. krNote20212020
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital110,150,15
Opptjent egenkapital
Bundet egenkapitalfond12150150
Investeringsfond1299
Annen egenkapital12326326
Sum opptjent egenkapital485485
Sum egenkapital485485
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser13197180
Sum avsetning for forpliktelser197180
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld14119129
Skyldig offentlige avgifter3038
Restoverskudd til utbetaling164 8334 793
Premieforpliktelser194186
Forskuddsbetalt innsatsbeløp149174
Annen kortsiktig gjeld15726913
Sum kortsiktig gjeld6 0506 233
Sum gjeld6 2476 412
Sum egenkapital og gjeld6 7316 897
Styret i Norsk Tipping AS
Hamar, 10. mars 2022
Linda Bernander Silseth
Styrets leder
Per Olav Monseth
Nestleder
Dag Westby
Aysegül Cin
Petter Torgerhagen
Per Øivind Skard
Linda Reinhardsen Frisvold
Linda Vøllestad Westbye
Åsne Havnelid
Administrerende direktør

Kontantstrømoppstilling

Indirekte kontantstrøm Norsk Tipping AS
Beløp i mill. krNote20212020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad6 2866 167
Ordinære avskrivninger310595
Endring i kundefordringer814-69
Endring i leverandørgjeld-1040
Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn.151813
Endring i andre tidsavgrensningsposter10-184411
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter6 2286 656
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler383187
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-83-187
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Utbetalinger av utbytte6 2465 566
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-6 246-5 566
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter-101901
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse6 2085 306
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt6 1076 208

Årsberetning

Styrets redegjørelse for virksomheten i 2021.

Noter

Noter til regnskapet.

Revisjonsberetning

Uavhengig revisors beretning.

Eierstyring og selskapsledelse

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i Norsk Tipping.

GRI-indeks 2021

Norsk Tippings GRI-rapportering.