Hva leter du etter?

Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk  med de tilpasninger som er en følge av Norsk Tippings særskilte karakter i henhold til lov om pengespill m.v. av 28. august 1992 nr. 103 (pengespilloven).

Norsk Tipping AS er underlagt pengespilloven. Loven bestemmer at et statlig aksjeselskap, hvor staten eier alle aksjene, skal være spillselskap.  Det er Kultur- og likestillingsdepartementet som fastsetter vedtektene, oppnevner styret og gir instruks til styret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål og retningslinjer.  Styret har ansvaret for en tilfredsstillende organisering og forvaltning av selskapet, og skal bl.a. påse at registrering og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Vedtektene fastsetter Kultur- og likestillingsdepartementets særskilte instruksjonsrett til selskapet utover ordinær styring gjennom generalforsamling.

Konsolidering

Norsk Tippings datterselskaper har ikke betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat. I tråd med regnskapsloven §3-8 er det derfor ikke utarbeidet konsernregnskap.

Bruk av estimater

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld. Det er først og fremst verdsettelse av fysiske og immaterielle eiendeler og tilhørende avskrivninger som påvirkes av anvendte forutsetninger om økonomisk levetid. I tillegg er det foretatt vurderinger av eventuelle usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen i forbindelse med regnskapsavslutningen i henhold til god regnskapsskikk.  Ledelsen er ikke kjent med vesentlig usikkerhet knyttet til regnskapet og balanseførte verdier.

Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Effekten av valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.

Driftsinntekter, premier og provisjoner

Som spillinntekter regnes spillernes brutto innsatsbeløp.  For spill på spillterminaler (Belago og Multix)  og nettbaserte spill vil spillerne normalt gjennomføre flere spill i samme spillsesjon med gjenspill av eventuelle premier. Hvert enkelt spill (innsats med påfølgende trekning og eventuelt utbetaling av premie) anses regnskapsmessig som egne transaksjoner uavhengig av spillsesjoner.

Bokføringen av spillinntekter og tilhørende premier og provisjoner korresponderer ikke fullt ut med kalenderåret men følger kalenderens ukesinndeling. I 2021 omfatter spillrelaterte inntekter og kostnader 52 spilleomganger/ uker. Spillinnsatsene med tilhørende forventet premieandel for flerukesspill er periodisert på hver av de gjeldende omgangene/ukene. Provisjonen er tilsvarende avgrenset.

Inntekter fra øvrig salg resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført.

Skatt

Selskapet er unntatt fra beskatning.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Forskning og utvikling

Selskapet følger unntaksregelen i regnskapsloven §5-6 for kostnadsføring av utgifter knyttet til grunnleggende forskning og utvikling. Selskapet har i liten grad denne type aktiviteter.

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer balanseføres og nedskrives etter forventet levetid. Dersom virkelig verdi av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til virkelig verdi. Virkeligverdi  er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere, enten direkte eller som forutsetning for selskapets øvrige kontantstrømmer.

Selskapets utviklingsaktiviteter knyttet til egenutvikling av programvare, spillkonsepter, distribusjonskanaler og systemer vurderes ihht NRS 19 immaterielle eiendeler. Utviklingsaktiviteter som tilfredsstiller kriteriene balanseføres og  avskrives over forventet økonomisk levetid.

Datterselskap/tilknyttede selskap

Datterselskap og tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Investeringene nedskrives til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap og tilknyttede selskap er inntektsført samme år som det er vedtatt i selskapenes generalforsamling.

Fordringer

Kommisjonærfordringer, kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav.

Pensjoner

Selskapet har ytelsesbaserte pensjonsordninger som vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi.

Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.

Selskapet benytter seg av korridormetoden for regnskapsføring av effekter av pensjonsforutsetningene. Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) under 10 % av det som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen av året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er over 10 % ved årets begynnelse, resultatføres det overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Merverdiavgift

Norsk Tipping AS sin ordinære virksomhet er unntatt fra merverdiavgift ihht merverdiavgiftsloven §5b første ledd nr.6. Kostnader og investeringer er som hovedregel inkludert mva.

Omarbeiding av sammenligningstall

Inndelingen av andre driftskostnader i note 4 er justert sammenlignet med tidligere år. Sammenligningstall  for 2020 er oppdatert tilsvarende.

Selskapets virksomhetsområder er fordelt etter spillkategori basert på grunnleggende egenskaper ved spillene.

Spillinntekter per virksomhetsområde

Selskapets virksomhetsområder er fordelt etter spillkategori basert på grunnleggende egenskaper ved spillene.
Spillinntekter20212020
Lotterispill11 11811 243
Sportsspill4 8093 575
Skrapespill1 0291 071
Terminalspill3 9754 060
Nettbaserte spill22 81022 644
Totale spillinntekter43 74142 594

Netto spillinntekter per virksomhetsområde (spillinnsatser fratrukket premieandeler)

Netto spillinntekter20212020
Lotterispill5 5345 594
Sportsspill1 121882
Skrapespill455484
Terminalspill292301
Nettbaserte spill1 2681 249
Totale netto spillinntekter8 6708 510
Spillinntektene omfatter kalenderukene 1-52 i 2021 (4. januar 2021 - 2. januar 2022).
Selskapets virksomhet er rettet mot det norske markedet. Det er ingen naturlige geografiske markedsinndelinger.

Spillinntektene omfatter kalenderukene 1-52 i 2021 (4. januar 2021 – 2. januar 2022).

Selskapets virksomhet er rettet mot det norske markedet. Det er ingen naturlige geografiske markedsinndelinger.

20212020
Lønn og honorarer334317
Arbeidsgiveravgift5449
Pensjonskostnader5951
Andre sosiale tiltak55
Totalt453422
Naturalytelser88

Ytelser til ledende ansatte i 2021

NavnStillingLønn og honorarerAndre godtgjørelserPensjons-kostnaderTotalt
Åsne HavnelidAdministrerende direktør2 879104683 357
Stein Willy AndreassenDirektør økonomi og virksomhetsstyring1 627103041 941
Tonje SagstuenDirektør ansvarlighet, samfunn og kommunikasjon1 694103812 085
Per Ove SkomakerstuenDirektør IT drift1 519101 1662 695
Per Kristian MengshoelDirektør innovasjon og utvikling1 271103241 605
Thorbjørn UnnebergDirektør kundemøte1 832168182 666
Styret fastsetter administrerende direktørs lønn og øvrige betingelser, mens Kulturdepartementet fastsetter honorarene til styret.
Det er ikke inngått særskilte avtaler om pensjon med administrerende direktør utover de generelle betingelser som gjelder for alle ansatte.
Ved ufrivillig fratreden er det avtalt etterlønn på inntil 6 månedslønner dersom annet ikke avtales særskilt.
Det foreligger ingen avtaler om særskilt godtgjørelse ved fratredelse eller lignende for øvrige ansatte i Norsk Tipping AS.
Selskapet har avtaler om alderspensjon med totalt fem nåværende ansatte og fire tidligere ansatte i ledende stillinger med lønn over 12G som sikrer 66 prosent av lønn fra 67 år og andre tilleggsytelser. Denne ordningen er lukket og det inngås ikke tilsvarende avtaler ved nye ansettelser. Se for øvrig ufonderte pensjonsordninger i note 16.
Selskapets fonderte pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Årslønn for den høyest lønnede i selskapet utgjør 4,3 ganger medianinntekten i selskapet. Lønnsveksten til den høyest lønnede var 3 prosent. Dette er samme som medianveksten i selskapet.

Styret fastsetter administrerende direktørs lønn og øvrige betingelser, mens Kultur- og likestillingsdepartementet fastsetter honorarene til styret.

Det er ikke inngått særskilte avtaler om pensjon med administrerende direktør utover de generelle betingelser som gjelder for alle ansatte.

Ved ufrivillig fratreden er det avtalt etterlønn på inntil 6 månedslønner dersom annet ikke avtales særskilt.

Det foreligger ingen avtaler om særskilt godtgjørelse ved fratredelse eller lignende for øvrige ansatte i Norsk Tipping AS.

Selskapet har avtaler om alderspensjon med totalt fem nåværende ansatte og fire tidligere ansatte i ledende stillinger med lønn over 12G, som sikrer 66 prosent av lønn fra 67 år og andre tilleggsytelser. Denne ordningen er lukket og det inngås ikke  tilsvarende avtaler ved nye ansettelser. Se for øvrig ufonderte pensjonsordninger i note 16.

Selskapets fonderte pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Gjeldende honorarsats til styret:

Verv Honorarsats
Styreleder kr 269 100
Nestleder kr 172 800
Styremedlem kr 147 200
Leder revisjonsutvalgkr 60 200
Medlem revisjonsutvalgkr 41 700
Leder kompensasjonsutvalgkr 16 100
Medlem kompensasjonsutvalgkr 7 500
Vararepresentanter godtgjøres med kr 8 200 pr. fremmøte.
Samlet godtgjørelse utbetalt til styremedlemmer i 2021 var 1 642 000
Det er ingen bonusordninger i selskapet, verken for ledere eller øvrige ansatte.
Antall årsverk i 2021 var 431, mens det i 2019 var 435.

Selskapet yter boliglån til ansatte med samme betingelser som Statens Pensjonskasse. I tillegg kan ansatte søke om kortsiktige lån på inntil 4 månedslønner. Se note 8 og11. Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til adm. dir, styreleder eller andre nærstående.

Vararepresentanter godtgjøres med kr 8 200 pr. fremmøte.

Samlet godtgjørelse utbetalt til styremedlemmer i 2021 var 1 642 000

Det er ingen bonusordninger i selskapet, verken for ledere eller øvrige ansatte.

Antall årsverk i 2021 var 431, mens det i 2020 var 435.

Selskapet yter boliglån til ansatte med samme betingelser som Statens Pensjonskasse. I tillegg kan ansatte søke om kortsiktige lån på inntil 4 månedslønner. Se note 8 og 11. Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til adm. dir, styreleder eller andre nærstående.

Revisor, beløp i tusen kr20212020
Ordinær revisjon441481
Andre attestasjonstjenester5217
Skatterådgivning00
Andre tjenester567
Totalt498564

Varige driftsmidler

Beløp i mill. kr.KunstKjøretøyMask., utstyr og inventarTomter, byggTotalt
Anskaffelseskost pr 1.1.2021111 9094862 397
Avgang i året--00
Tilgang i året-561065
Anskaffelseskost pr 31.12.2021111 9644962 463
Akk. av- og nedskrivninger-11 7373612 099
Bokført verdi pr 31.12.20211-228135364
Årets avskrivning--652590
Avskrivningsplan (lineær)Ingen avskr.5 år3-6 år10-25 år
Selskapet har enkelte uvesentlige kostnadsførte leieavtaler vedrørende biler, kontormaskiner og utstyr.

Selskapet har enkelte uvesentlige kostnadsførte leieavtaler vedrørende biler, kontormaskiner og utstyr.

Immaterielle eiendeler

Beløp i mill. kr. IT- infrastrukturSpill og spill-applikasjonerDistribusjons-kanalerAvtalerTotalt
Anskaffelseskost pr 1.1.202129118033012813
Avgang i året-
Tilgang i året17---17
Anskaffelseskost pr 31.12.202130818033012830
Akk. av- og nedskrivninger27917832812796
Bokført verdi pr 31.12.20212922033
Årets avskrivning13-2015
Avskrivningsplan (lineær)5 år3-7 år5-7 år3 år
Immaterielle eiendeler vedrører utviklingsprosjekter som er gjennomført i selskapets regi. Prosjektene vedrører utvikling av nye løsninger eller tilpasninger av innkjøpte løsninger fra eksterne leverandører.
Det forventes at samlet inntjening av balanseførte eiendeler minst motsvarer tilvirkningskostnad. Kostnader knyttet til lønn og andre personalkostnader til ansatte som er engasjert i utviklingsarbeidet er ikke balanseført siden selskapet ikke har pålitelig måling av dette.

Immaterielle eiendeler vedrører utviklingsprosjekter som er gjennomført i selskapets regi. Prosjektene vedrører utvikling av nye løsninger eller tilpasninger av innkjøpte løsninger fra eksterne leverandører.

Det forventes at samlet inntjening av balanseførte eiendeler minst motsvarer tilvirkningskostnad. Kostnader knyttet til lønn og andre personalkostnader til ansatte som er engasjert i utviklingsarbeidet er ikke balanseført siden selskapet ikke har pålitelig måling av dette.

Av- og nedskrivninger

20212020
Immaterielle eiendeler1518
Driftsmidler9077
Totale avskrivninger10595
Beløp i mill. kr.20212020
Drift av anlegg og maskiner445424
Telekommunikasjon5356
Reklame209222
Kostnader til Lotteri- og stiftelsestilsynet4442
Konsulentbistand og honorarer121104
Distribusjon og fraktkostnader3844
Trykksaker og rekvisita2829
TV- produksjon3230
Øvrige kostnader6852
Sponsor og profilering118132
ID- og betalingsløsninger193185
Totalt andre driftskostnader1 3491 319

Finansinntekter

Beløp i mill. kr.20212020
Renteinntekter520
Finansinntekter datterselskaper og tilknyttede selskaper90
Kursgevinst49
Totale finansinntekter1729

Finanskostnader

Beløp i mill. kr.20212020
Rentekostnader11
Andre finanskostnader00
Kurstap2120
Totale finanskostnader2221
Selskapet har konti i NOK, EUR, SEK og USD. Innestående på valutakonti er normalt begrenset i forhold til behov knyttet til løpende drift. Premietransaksjoner i spill som avholdes i samarbeid med øvrige regulerte spilltilbydere (Vikinglotto, Eurojackpot) gjennomføres i EUR og medfører at selskapet i perioder kan ha større beholdning av EUR.

I henhold til selskapets vedtekter overføres fri likviditet utover 2,5 prosent av netto spillinntekter foregående år hver måned til selskapets kontolån til statskassen i Norges Bank. Rentebetingelsene for innskuddet følger statens foliorente for innskudd.

Selskapet har ingen valutaterminkontrakter.

Selskapet har konti i NOK, EUR, SEK og USD. Innestående på valutakonti er normalt begrenset i forhold til behov knyttet til løpende drift. Premietransaksjoner i spill som avholdes i samarbeid med øvrige regulerte spilltilbydere (Vikinglotto, Eurojackpot) gjennomføres i EUR og medfører at selskapet i perioder kan ha større beholdning av EUR.

I henhold til selskapets vedtekter overføres fri likviditet utover 2,5 prosent av netto spillinntekter foregående år hver måned til selskapets kontolån til statskassen i Norges Bank. Rentebetingelsene for innskuddet følger statens foliorente for innskudd.

Selskapet har ingen valutaterminkontrakter.

FirmaAnskaffet i årForretn. kontorEierandelStemmeandelKostpris på aksjepostenBokført verdi
Datterselskaper
Norske Spill AS2009Hamar100%100%11
Sum datterselskaper11
Tilknyttede selskaper
Buypass AS2006/2009/2011Oslo50%50%3232
Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS2018Hamar25%25%11
Sum tilknyttede selskaper3434
Totalt3434
Ingen tabell tittel, starte rett er hovedtittel "Note 6 investeringer i datterselskaper og tilknyttende selskaper".

I henhold til regnskapslovens § 3-8 andre ledd er datterselskapet ikke konsolidert inn i Norsk Tipping AS sitt regnskap. Begrunnelsen for å utelate selskapene fra konsolidering er at de ikke har betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat.

Årsregnskapet for Norske Spill AS er ikke avlagt.

Årsregnskapet for Buypass er ikke avlagt. Det foreløpige konsernregnskapet for Buypass AS viser et overskudd på 22 mill.kr og en egenkapital på 185 mill. kr. Det ble inntektsført utbytte på 8,75 mill. kr i 2021.

Selskapet Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS ble stiftet 1.10.2018. Selskapet er etablert som et joint venture i samarbeid med fire andre statlige spillselskap. Selskapet hadde i 2020 et underskudd på 270 tusen kroner og en egenkapital på 12,6 mill.kr

I henhold til regnskapslovens § 3-8 andre ledd  er datterselskapet ikke konsolidert inn i Norsk Tipping AS sitt regnskap. Begrunnelsen for å utelate selskapene fra konsolidering er at de ikke har betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat.

Årsregnskapet for Norske Spill AS er ikke avlagt.

Årsregnskapet for Buypass er ikke avlagt. Det foreløpige konsernregnskapet for Buypass AS viser et overskudd på 22 mill.kr og en egenkapital på 185 mill. kr. Det ble inntektsført utbytte på 8,75 mill. kr i 2021.

Selskapet Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS ble stiftet 1.10.2018. Selskapet er etablert som et joint venture i samarbeid med fire andre statlige spillselskap. Selskapet hadde i 2020 et underskudd på 270 tusen kroner og en egenkapital på 12,6 mill.kr

Beløp i mill. kr.20212020
Langsiktige lån til ansatte*)1013
Øvrige fordringer2931
Totalt3944
*) Selskapet tilbyr boliglån til ansatte med tilsvarende betingelser som i Statens Pensjonskasse.

*) Selskapet tilbyr boliglån til ansatte med tilsvarende betingelser som i Statens Pensjonskasse.

Norsk Tipping AS foretar ukentlige etterskuddsvise oppgjør med kommisjonærene ved autogirotrekk.  Fordringene er i stor grad sikret gjennom depositum og garantier fra kommisjonærene. Trekket følger ukedagene, og saldo ved årsskifte vil ha variasjoner som følge av dette.

Andre fordringer består av forskuddsbetalte/periodiserte kostnader og øvrige kundefordringer med forfall kortere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Beløp i mill. kr.20212020
Kundefordringer00
Forskuddsbetalte kostnader4257
Personallån/ lønnsforskudd *)66
Øvrige kortsiktige fordringer4857
Totalt95121
Andre fordringer består av forskuddsbetalte/periodiserte kostnader og øvrige kundefordringer med forfall kortere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

*) Personallån/ lønnsforskudd til ansatte har løpetid inntil 4 år. Rentefordel blir fordelsbeskattet.

I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundet skattetrekk med 20,05 mill. kr. Overskuddslikviditet overføres månedlig til kontolån til Staten i Norges Bank. Dette er klassifisert som bankinnskudd. Saldo på kontolån til staten pr 31.12.2021 er 5 479 mill.kr.

Norsk Tippings aksjekapital består av 3 aksjer, hver av dem pålydende kr 50 000.
Staten v/ Kulturdepartementet eier 100 prosent av aksjene

I henhold til pengespilloven og retningslinjer fra Kultur- og likestillingsdepartementet har selskapet et investeringsfond.

Investeringsfondet inngår opptjent egenkapital på linje med annen egenkapital.

I henhold til pengespilloven og retningslinjer fra Kulturdepartementet har selskapet et investeringsfond.
Investeringsfondet inngår opptjent egenkapital på linje med annen egenkapital.
Beløp i mill. kr.AksjekapitalBundet egenkapitalfondInvesteringsfondAnnen egenkapitalSum
Egenkapital per 31.12.20200.151509326485
Årets endring i egenkapital
Tilført fra årets overskudd6 2866 286
Årets overføringer til overskuddsmottakerne-6 286-6 286
Samlet bevegelse i regnskapsåret00
Egenkapital per 31.12.20210.151509326485

Norsk Tipping AS har både fonderte og ufonderte pensjonsordninger. De fonderte pensjonsordningene administreres av SPK, se nærmere beskrivelse av ordningen nedenfor. De ufonderte ordningene gjelder alderspensjonsavtaler for ansatte og tidligere ansatte i ledende stillinger med lønn over 12G, samt to pensjonsavtaler for tidligere ledende ansatte.

I tillegg har selskapet ved enkelte anledninger inngått avtaler om driftspensjon med enkeltansatte ved fratreden som følge av organisasjonsmessige endringer.

Statens Pensjonskasse

Beskrivelse av ordningen:

Norsk Tipping AS har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i Statens Pensjonskasse.  Pensjonsordningen omfatter ytelser etter lov om Statens Pensjonskasse (pensjonsloven).  Ytelsene er alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon. I tillegg gjelder beregningen for ytelser fra 62 år etter AFP-ordning for statlig sektor. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Selskapets andel av premien kostnadsføres løpende under lønns- og personalkostnader.

Premiefastsettelse og beregning av pensjonsforpliktelser for SPKs pensjonsordning skjer etter aktuarmessige prinsipper.  Ordningen er ikke fondsbasert, men basert på en simulert forvaltning av pensjonsmidler (fiktive fond) som om 65% av midlene var plassert i statsobligasjoner og 35% til avkastning tilsvarende Statens pensjonsfond utland. Utbetalingen av pensjoner er garantert av staten (pensjonsloven § 1). Pensjonsordningen kan ikke flyttes på samme måte som en privat pensjonsordning, og denne beregningen forutsetter at ordningen videreføres i SPK.  I simuleringen legges det til grunn at obligasjonene holdes til utløpstidspunkt.  Pensjonsmidlene verdsettes til bokført verdi.

Fonderte pensjonsordninger

Pensjonskostnad

Beløp i mill. kr.20212020
Nåverdi av årets pensjonsopptjening4647
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen1416
Avkastning på pensjonsmidler-14-23
Ansattes egenandel til pensjonsordningen-6-6
Administrasjonskostnader11
Netto pensjonskostnad før amortisering4135
Resultatført virkning av estimatavvik1113
Periodisert arbeidsgiveravgift 1)88
Netto pensjonskostnad fonderte pensjonsordninger6055
Antall yrkesaktive med i beregningen450445
Lang tekst etter hovedtittel "Note 13 pensjonsforpliktelser", før tabell. Finn i excel i fane "noter"

1) Arbeidsgiveravgift er netto ytelsesbasert pensjonsforpliktelse multiplisert med gjeldende prosent for arbeidsgiveravgift. Netto aktuarmessige gevinster og tap som ikke er innregnet i balansen inkluderer arbeidsgiveravgift

1) Arbeidsgiveravgift er netto ytelsesbasert pensjonsforpliktelse multiplisert med gjeldende prosent for arbeidsgiveravgift. Netto aktuarmessige gevinster og tap som ikke er innregnet i balansen inkluderer arbeidsgiveravgift.

Pensjonsforpliktelse

Beløp i mill. kr.31.12.202131.12.2020
Beregnede pensjonsforpliktelser1 128974
Arbeidsgiveravgift6955
Pensjonsmidler (til markedsverdi)-642-587
Netto påløpt pensjonsforpliktelse554441
Ikke resultatført virkning av estimatavvik-420-321
Netto pensjonsforpliktelser134120

Økonomiske forutsetninger

20212020
Diskonteringsrente1,90 %1,50 %
Forventet avkastning på fondsmidler3,10 %2,40 %
Forventet lønnsregulering2,75 %2,00 %
Forventet G-regulering2,50 %1,75 %
Som økonomiske forutsetninger er NRS(V) Pensjonsforutsetninger (januar 2022) lagt til grunn.
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Beregningene er basert på dødelighetforutsetninger etter K2013.

Ufonderte pensjonsavtaler og driftspensjon
Selskapet har ufonderte pensjonsavtaler som nevnt i note 2, samt avtaler med enkelte ansatte om driftspensjon i forbindelse med fratreden i selskapet. Avtalen om driftspensjon gir rett til 66% av lønn inntil fylte 67år.

Som økonomiske forutsetninger er NRS(V) Pensjonsforutsetninger (januar 2022) lagt til grunn.

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Beregningene er basert på dødelighetforutsetninger etter K2013.

Ufonderte pensjonsavtaler og driftspensjon

Selskapet har ufonderte pensjonsavtaler som nevnt i note 2, samt avtaler med  enkelte ansatte om driftspensjon i forbindelse med fratreden i selskapet.  Avtalen om driftspensjon  gir rett til 66% av lønn inntil fylte 67år.

Beløp i mill. krUfonderte avtalerDriftspensjon
Avsetning per 01.01581,0
Ny avsetning/kostnad i perioden5-
Utbetalt i 202120,4
Forpliktelse per 31.12610,6
Avsetning/kostnad i perioden er i sin helhet belastet regnskapet for 2019.

Avsetning/kostnad i perioden er i sin helhet belastet regnskapet for 2021.

Samlede pensjonsforpliktelser

Beløp i mill. kr.20212020
Ufonderte pensjonsordninger 6158
Fonderte pensjonsordninger 134120
Driftspensjon11
Totale pensjonsforpliktelser197180
Beløp i mill. kr. 20212020
Kortsiktig gjeld til selskaper i samme konsern00
Kortsiktig gjeld (leverandørgjeld) til tilknyttet selskap1818
Kortsiktige fordringer på selskaper i samme konsern00
Kortsiktige fordringer på tilknyttet selskap00

Transaksjoner med nærstående parter

Kjøp av varer og tjenester20212020
Buypass AS (tilknyttet selskap)211191
Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS108
Totalt221199
Kjøp av varer og tjenester fra Buypass AS knytter seg til ID- og betalingstjenester knyttet til spillene. Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS leverer spill og plattformtjenester. Tjenesten er konkurranseutsatt etter lov om offentlige anskaffelser.
Kjøp av varer og tjenester fra Buypass AS knytter seg til ID- og betalingstjenester knyttet til spillene. Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS leverer spill og plattformtjenester. Tjenesten er konkurranseutsatt etter lov om offentlige anskaffelser.
Beløp i mill. kr.20212020
Depositum kommisjonærer2930
Bonuspotter knyttet til spillene188104
Skyldig feriepenger3635
Gjeld spillerkonti384351
Periodiseringer88394
Totalt726913

Restoverskudd og disponeringer tilsvarer årets overskuddsdisponering fratrukket  forskuddsutbetalinger/ disponeringer til overskuddsmottakerne basert på opptjent overskudd gjennom året.

Forskuddsutbetalinger og disponeringer til overskuddsmottakerne

Restoverskudd og disponeringer tilsvarer årets overskuddsdisponering fratrukket forskuddsutbetalinger/ disponeringer til overskuddsmottakerne basert på opptjent overskudd gjennom året.
Beløp i mill. kr.20212020
Helse- og rehabiliteringsformål117111
Bingoentreprenørenes overskuddsformål1317
Grasrotmottakere493460
Idrettsformål804770
Kulturformål2515
Totalt1 4531 374

Restoverskudd til utbetaling

Beløp i mill. kr.20212020
Årets overskuddsdisponering6 2866 167
Forskuddsutbetalinger1 4531 374
Totalt4 8334 793

Årsberetning

Styrets redegjørelse for virksomheten i 2021.

Årsregnskap

Resultatregnskap, balanseoppstilling og kontantstrøm.

Revisjonsberetning

Uavhengig revisors beretning.

Eierstyring og selskapsledelse

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i Norsk Tipping.

GRI-indeks 2021

Norsk Tippings GRI-rapportering.