Hva leter du etter?

Norsk Tipping jobber for fornuftig forbruk i hele verdikjeden. Ved å ta samfunnshensyn i relevante prosesser er målet å redusere fotavtrykket og bidra til bærekraftig verdiskaping.

Norsk Tipping er Miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn er et system for miljøledelse, for virksomheter som vil håndtere og dokumentere sin miljøinnsats. Gjennom sertifiseringen forplikter Norsk Tipping seg til å jobbe målrettet for å forbedre miljøprestasjoner på områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Klimaregnskap 2021

Hovedmålet for klimaarbeidet er å redusere selskapets avtrykk. Avtrykket måles i henhold til den internasjonale GHG-protokollen. Det totale avtrykket for 2021 var på 423,96 tonn CO2, en økning på 10,60 tonn fra 2020.

I 2021 kom det ny beregningsmodell for utslipp fra strømforbruk i klimaregnskapet. Det betyr at utslippet på 797,08 tonn CO2, som ble rapportert i 2020-rapporten, egentlig var på 413,36 tonn CO2 i henhold til ny beregningsmodell.

Faktorene i Norsk Tippings virksomhet som førte til høyest klima- og miljøbelastning i 2021, var knyttet til energiforbruk og transport. Les mer i selskapets klima- og miljørapport.

Pandemien har medført lite reisevirksomhet. Økt reiseaktivitet i periodene med mindre restriktive smittetiltak var en av årsakene til utslippsøkningen. Hvis reisevirksomheten blir gjenopptatt på nivå med før pandemien startet, kan det bidra til en økning av selskapets klimaavtrykk for 2022.

Norsk Tipping jobber kontinuerlig med å redusere energiforbruket.

Bedre energistyring

Norsk Tipping jobber kontinuerlig med å redusere energiforbruket. Selskapets datahaller bidrar til et relativt høyt forbruk. Derfor har selskapet etablert løsninger for varmegjenvinning fra hallene. Lokalene på Hamar består av flere byggetrinn, det første stammer fra 1970-tallet. Derfor iverksetter selskapet årlige tiltak for å redusere energiforbruket og optimalisere inneklimaet i hele bygningsmassen. Det legges spesiell vekt på de delene av bygningsmassen der forbruket er høyest.

I 2021 endret selskapet reguleringsformen på de tekniske anleggene i huset. Gamle, mekaniske metoder ble skiftet ut med behovsstyrte reguleringsteknikker.

Utslipp fra transport

Selskapets transportutslipp økte noe i 2021. Det var forventet, fordi utslippene i 2020 var på et kunstig lavt nivå på grunn av mindre reisevirksomhet under pandemien.

2021 var heller ikke et normalår, siden smittesituasjonen fortsatt la bånd på reisevirksomheten. Derfor kan det forventes et noe økt klimaavtrykk fra transportvirksomheten i 2022.

Norsk Tipping har tatt grep for å redusere CO2-avtrykket. Selskapets salgsledere (ansatte som følger opp og besøker selskapets drøyt 3 300 kommisjonærer fra Lindesnes til Nordkapp) er tilbudt et utvalg hybrid- og elbiler ved bytte av tjenestebil. I 2021 var 60 prosent av de nye leasede bilene hybridbiler.

I selskapets personalhåndbok oppfordres alle ansatte å vurdere miljøvennlige reisealternativer som kollektivtransport, eller til å velge videomøter.

Klimahensyn i anskaffelser

Selskapets bærekraftløfte beskriver hvordan Norsk Tipping skal ta ansvar og redusere fotavtrykket i hele verdikjeden.

Selskapet jobber derfor med å stille gode krav for å redusere utslipp knyttet til innkjøp av varer og tjenester.

I anskaffelser der det vurderes relevant, stiller Norsk Tipping krav om klimavennlige løsninger.

Utviklingen fra fysisk til digital omsetning har skutt fart de senere årene.

Digitalisering

I 2021 hadde selskapet en digital omsetning på cirka 70 prosent. Utviklingen fra fysisk til digital omsetning har skutt fart de senere årene. Det har redusert behovet for å sende ut papirmateriell til kommisjonærene og dermed redusert fotavtrykket fra virksomheten.

Etikk og samfunnsansvar i leverandørkjeden

Norsk Tippings mål er at det ikke skal forekomme brudd på menneskerettighetene eller standarder for anstendige arbeidsforhold i tilknytning til virksomheten.

Selskapets ansvar for å ivareta menneskerettighetshensyn er mest vesentlig ved anskaffelse av varer og tjenester, og i relasjonen til samarbeidspartnere.

Aktsomhet i anskaffelsesprosesser

Aktsomhetsvurderinger er en viktig del av arbeidet. Disse gjennomføres som et samarbeid mellom innkjøpere og fagressurser innen samfunnsansvar. Selskapet bruker OECDs veileder for aktsomhetsvurdering.

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Den inneholder krav til systematisk bruk av aktsomhetsprinsipper i leverandørkjeden. I tillegg får selskaper plikt til å offentliggjøre og kommunisere arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

Norsk Tipping ble medlem av Etisk handel Norge (EHN) høsten 2021. Med medlemskapet ønsker selskapet å sikre etterlevelse av åpenhetsloven. I tillegg får selskapet rådgivning i arbeidet for å sikre etikk og samfunnsansvar i leverandørkjeden på generell basis.

Alle innkjøp gjøres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Rammeverk for anskaffelser

Norsk Tipping har en global leverandørkjede. Alle innkjøp gjøres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Derfor inngås alle avtaler etter forutgående konkurranse.

I 2021 handlet selskapet varer og tjenester for i underkant av 1,5 mrd. kroner. Eksempler er spillsystemer, hardware og software, kommunikasjonstjenester, konsulent- og rådgivningstjenester, trykkeritjenester, markedsføringsmateriell og -tjenester, og tv-produksjon

Hensynet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold  ivaretas gjennom styrende dokumenter som innkjøpspolicy, policy for samfunnsansvar og etiske retningslinjer for leverandører. Disse legges ved alle avtaler.

Prosessene for å ivareta menneskerettigheter er iverksatt i hele innkjøpsprosessen. De gjelder fra behov er meldt inn til oppfølging i etterkant av inngått avtale.

Alle avtaleforhold risikovurderes årlig, ved avtaleinngåelse og ved spesielle hendelser. Det gjennomføres tiltak der det er nødvendig.

Før avtale inngås:

Alle anskaffelser blir risikovurdert før anbudsutformingen starter. Undersøkelsen omfatter tema som korrupsjon, klimarisiko og menneskerettigheter. Den tar utgangspunkt i bransjerisiko, og risiko i tilknytning til land varer eller tjenester leveres fra.

I anskaffelser der det avdekkes risiko for brudd på menneskerettigheter, legges det vekt på temaet i kravformulering, vekting av tilbud og i kontraktsvilkår.

Etter inngått avtale:

De etiske retningslinjene for leverandører tar utgangspunkt i internasjonale lover og standarder for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Etterlevelsen av etiske retningslinjer er tema for oppfølging i enkelte avtaleforhold.

Bærekraftig verdiskaping er viktig i forbindelse med selskapets relasjoner til samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Bærekraftig verdiskaping er viktig i forbindelse med selskapets relasjoner til samarbeidspartnere. Norsk Tippings etiske retningslinjer for samarbeidspartnere tar blant annet for seg temaene menneskerettigheter og korrupsjon. Dette er blant annet relevant for samarbeidsavtalene med idrettsorganisasjoner. Verdensmesterskap og Olympiske leker arrangeres stadig oftere i land der holdningene til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ikke er i tråd med internasjonale lover og retningslinjer. Selskapet ønsker derfor å fronte viktige samfunnshensyn i samarbeid med sine partnere.

I dette kapittelet kan du også lese om:

Illustrasjon, Bedre sammen

Bedre sammen

Samarbeid som gir drømmen en sjanse.

Les mer
Illustrasjon, Ansvarlig samfunnsaktør

Ansvarlig samfunnsaktør

Ansvarlighet er fundamentet for bærekraftig verdiskaping.

Les mer
Illustrasjon, Like muligheter

Like muligheter

De beste resultatene oppnås når alle har like muligheter.

Les mer
Illustrasjon, God forretningsskikk

God forretningsskikk

Forebygging, styring og kontroll.

Les mer