Hva leter du etter?

Menneskene

Interessenter

Norsk Tipping fører en åpen dialog med sine interessenter. Det er avgjørende for at selskapet skal kunne lykkes med samfunnsoppdraget.

Interessentene utgjør et mangfold av personer, organisasjoner og kompetanse, men har til felles at de har innflytelse på Norsk Tippings virksomhet.

Kundene utgjør eksistensgrunnlaget for Norsk Tipping og er derfor svært viktige interessenter, men samfunnsoppdraget krever et bredere interessentarbeid. Derfor er det viktig for Norsk Tipping å lytte til et bredere felt av samfunnsaktører, blant annet knyttet til ansvarlig spillvirksomhet og utøvelse av gjeldende pengespillpolitikk.

Sentrale interessenter i dette arbeidet er eier, tilsynsmyndigheter og spilleavhengighetsmiljøer.

  • Eier og tilsynsmyndigheter angir rammene for selskapets virksomhet.
  • Spilleavhengighetsmiljøene bidrar til å styrke selskapets ansvarlighetsarbeid, tilfører kunnskap og gir innspill til selskapets praksis.
  • Overskuddsmottakere, leverandører og internasjonale søsterorganisasjoner er andre eksempler på viktige interessenter.

Norsk Tipping ønsker å bidra med faglig kompetanse om spillmarkedet, slik at beslutninger fattes på et best mulig faktagrunnlag. Tabellen under gir en oversikt over ulike interessenter Norsk Tipping er i regelmessig dialog med.

InteressenterForventninger til Norsk TippingNorsk Tippings oppfølging
Eier• Det tilbys attraktive pengespill innenfor ansvarlige rammer, med formål om å forebygge problemspill
• Selskapet drives effektivt for å sikre at mest mulig av overskuddet går tilbake til samfunnet
• Selskapet følger forventningene som stilles til statlige selskap i eierskapsmeldingen
• Samfunnsoppdraget ligger til grunn for selskapsstrategi, mål- og planverk og er en integrert del av selskapets virksomhetsstyring
• Kontinuerlig arbeid med å sikre effektiv drift, og særskilt rapportering til eier på dette
• Jevnlig rapportering til eier, kontaktmøter samt rapportering til generalforsamling
Tilsyn og revisjon• Spill blir tilbudt og selskapet blir drevet i tråd med gjeldene lover og regler.
• Kunnskap og innsikt om Norsk Tippings spillere og pengespillmarkedet for øvrig deles.
• Kvalitetssystem med policyer og retningslinjer som regulerer ulike deler av selskapets drift
• Kontaktmøter med tilsynsmyndigheter (Lotteritilsynet) og løpende dialog
• Forberedelse og deltakelse på revisjoner
Spilleavhengighetsmiljøet• Forbedring og videreutvikling av Norsk Tippings ansvarlighetsarbeid med å forebygge problemspill
• Deling av kunnskap, innsikt og data om Norsk Tippings spilltilbud og pengespillmarkedet for øvrig
• Kontinuerlig innovasjonsarbeid knyttet til ansvarlighet
• Årlige kontaktmøter med spilleavhengighetsmiljøet, og 1:1 dialog
• Bidrag til rapporter og forskningsprosjekter
Medarbeidere• Etterlevelse av selskapets verdier
• Kompetanseutvikling
• Tydelig kommunikasjon/informasjon
Kunder• Et attraktivt og ansvarlig spill- og tjenestetilbud
• Løsninger som er tilgjengelige der kundene ferdes, digitalt og fysisk
• Enkle, effektive og trygge kundereiser
• Spennende og underholdende spillopplevelser som gir rom for å drømme litt
• En total kundeopplevelse som er tilpasset kundens preferanser
• Videreutvikling av spillporteføljen. Store løft spesielt innenfor sportsspillkategorien, inkludert lansering av nytt spill (Fantasy)
• App fra Norsk Tipping gjort tilgjengelig i Google Play, utvidet distribusjon av Flax i dagligvarehandelen (kassapunkt hos Kiwi), videreutvikling av fremtidsrettede forretningsmodeller og løsninger
• Kontinuerlig forbedringsarbeid innenfor brukervennlighet, spillopplevelse og kundebeskyttelse
• Skape kundeopplevelser og kontinuerlig optimalisere og forbedre disse basert på kundeinnsikt og kundetilbakemeldinger
Overskuddsmottakere• Åpenhet og informasjonsdeling om hvordan selskapet jobber for å forebygge problemspilling.
• Selskapet drives effektivt for å sikre at mest mulig av overskuddet går tilbake til samfunnet.
• Interessentdialog med informasjon om hvordan Norsk Tipping jobber.
• Tematiske frokostmøter
• Fagblogg og pressemeldinger
• Kontinuerlig arbeid med å sikre effektiv drift, og særskilt rapportering til eier på dette.
Samarbeidspartnere og lokalsamfunn• Samsvar mellom ønsket posisjon for partner og Norsk Tipping
• Samarbeid for å nå felles målsettinger
• Effektiv drift av samarbeidsavtaler
• Åpenhet og forutsigbarhet i dialogen med Norsk Tipping
• Være en god og forutsigbar samarbeidspartner som prioriterer gode partnerskap
• Kontinuerlig kontakt og oppfølging med samarbeidspartnere i henhold til avtalene
Kjeder, kommisjonærer og nettpartnere• Utvikle gode salgsløsninger tilpasset morgendagens handel
• Tilgjengeliggjøre Flax på en mer effektiv måte som gir muligheter for økt distribusjon
• Implementere forretningsmodeller tilpasset dagens marked
• Toveis samarbeid som gir verdi for begge parter
• Innovere, utvikle og implementere gode løsninger for alle produkter
• Implementere gode verktøy for å understøtte en effektiv operasjon
• Utvikle fremtidsrettede forretningsmodeller tilpasset kunde- og markedsutviklingen
• Være en god og forutsigbar samarbeidspartner som prioriterer gode partnerskap
Leverandører• Åpenhet og forutsigbarhet i dialogen med Norsk Tipping
• Forsterket oppfølging i forbindelse med spesielle hendelser (f.eks. korona)
• Kontinuerlig leverandørkontakt og oppfølging i henhold til avtalen
• Forsterket oppfølging ved spesielle hendelser
• Markedsdialog i forbindelse med anskaffelser

I dette kapittelet kan du også lese om:

Illustrasjon, Medarbeidere

Medarbeidere

Sterke fagmiljøer og en organisasjon som er forberedt på framtidens utfordringer.

Les mer
Illustrasjon, Ledelse

Ledelse

Bli kjent med de øverste lederne i Norsk Tipping.

Les mer
Illustrasjon, Styret

Styret

En oversikt over styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse.

Les mer