Hva leter du etter?

Formell rapport

Årsberetning

Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap som er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet. Selskapet drives fra Hamar.

Virksomheten reguleres av Lov om pengespill mv. av 28. august 1992 nr. 103 (pengespilloven), med senere endringer. Kultur- og likestillingsdepartementet gir tillatelse til innføring av nye spill og fastsetter spillereglene. Departementet avgjør også hvor stor andel av innsatsbeløpet som skal gå til premier.

Størst mulig overskudd vil aldri være det viktigste formålet for Norsk Tipping eller statens eierskap i selskapet. Statens uttrykte ønske er at Norsk Tipping først og fremst skal være en aktør som bidrar til å utvikle spillemarkedet i en sosialpolitisk forsvarlig retning. Det er også bred politisk enighet om at pengespill skal være regulert, for å hindre negativ spilleatferd. En god statlig styring gjennom Norsk Tipping er også en garanti for at overskuddet fra pengespill kommer samfunnet til gode.

Selskapet forholder seg til retningslinjer for eierstyring av selskaper med videre under Kulturdepartementets ansvarsområde. I tråd med krav fra Kultur- og likestillingsdepartementet følger selskapet anbefalingene fra NUES om eierstyring og selskapsledelse så langt det er relevant for selskapet.

Norsk Tipping rapporterer om økonomiske, miljømessige og sosiale forhold knyttet til selskapets drift i henhold til den internasjonale standarden for bærekraftsrapportering fra Global Reporting Initiative (GRI). Års- og samfunnsrapporten for 2021 er utarbeidet i henhold til GRI Standards 2021. Selskapets rapportering om samfunnsansvar er ikke utarbeidet som et enkeltstående dokument, men integrert gjennom hele års- og samfunnsrapporten.

Oversikt over utviklingen i 2021

2021 var i likhet med året før preget av koronapandemien. For Norsk Tippings del ga pandemien mindre konsekvenser enn året før. Det skyldes i første rekke at toppidretten og fotballigaer i mye større grad ble opprettholdt. Aktivitetsnivået i idretten påvirker i stor grad attraktiviteten til selskapets sportsspill, og her var det en betydelig vekst fra året før. Nedstenging og kontaktreduserende tiltak ser i liten grad ut til å ha begrenset omsetningen av selskapet spill, med unntak av terminalspill i kiosker og bingoer, samt salg av Flaxlodd hos selskapets kommisjonærer. Selskapet setter ny rekord i antall spillere for andre år på rad.

Befolkningsundersøkelsen fra 2020 om omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge viste at omfanget av pengespillproblemer er relativt lavt sammenlignet med funn i internasjonale studier. Imidlertid er tendensen stigende. Undersøkelsen viser at det i stor grad er spill hos andre aktører enn Norsk Tipping som skaper problemene, men Norsk Tipping tar likevel sin del av ansvaret, og jobber for å snu denne trenden.

Mot slutten av 2020 registrerte også Norsk Tipping ved hjelp av egne kundedata at det var en bekymringsfull tendens blant spillerne, først og fremst innenfor kasinospill på nett. Norsk Tipping innførte derfor flere tiltak, blant annet ble de maksimale tapsgrensene innenfor instaspillkategorien redusert fra 10 000 til 7 500 kroner per måned 1. desember 2020. Fra 1. september ble grensen senket igjen, til 5 000 kroner. I tillegg ble den obligatoriske spillepausen som slår inn etter en times spill økt fra 90 sekunder til 15 minutter, for å bidra til at spillerne tar en pause fra spillingen. Selskapet estimerer at disse tiltakene vil redusere det årlige overskuddet med rundt 250-300 millioner kroner.

Det overordnede målet for ansvarlighetsarbeidet i selskapet er å beskytte sårbare spillere, og ambisjonen er å være verdensledende på dette området. I tillegg til justering av spillegrenser, jobber selskapet kontinuerlig med store og små tilpasninger for å forsterke beskyttelsen av disse gruppene. I mål og virksomhetsplan for 2022 er dette tydeliggjort gjennom en ambisjon om å bidra til å redusere omfanget av problemspill i befolkningen.

Samtidig som Norsk Tipping har innført tiltak for å bidra til å redusere omfanget av problematisk spillatferd, jobber myndighetene med å forbedre regulering og håndheving av reguleringen. Endring i kringkastingsloven har gjort det vanskeligere for utenlandske aktører å vise reklame til norske TV- seere, og betalingsformidlingsforbudet gjør pengeflyten utfordrende. Norsk Tipping ser effektene av dette gjennom at stadig flere spiller mer hos Norsk Tipping og mindre hos de uregulerte.

Antall spillere i 2021 endte noe høyere enn fjoråret, og markerer nok en rekord for selskapet. Nesten 2,1 millioner unike kunder spilte på ett eller flere av Norsk Tippings spill, og 29 prosent av disse er under 40 år. Dette viser at selskapets spilltilbud er attraktivt nok til å kanalisere spillelyst i alle aldersgrupper over 18 år, til et regulert tilbud innenfor ansvarlige rammer.

Norsk Tippings samlede driftsinntekter økte fra 43 milliarder kroner i 2020 til 44 milliarder kroner i 2021. Som følge av høye premieandeler og stor grad av gjenspill av premier på enkelte av selskapets spill, vurderes utviklingen i netto spillinntekter (spillinntekter fratrukket premier) som et bedre mål på omfanget av virksomheten. Netto spillinntekter endte på 8,7 milliarder kroner. Dette er en vekst på 160 millioner kroner (1,9 prosent) fra 2020.  Dette tallet påvirkes imidlertid av at 2020 inneholdt en ekstra spilleomgang (uke 53). Justert for dette er veksten på 3,8 prosent1.

1) Spillinntekter, premier og provisjoner periodiseres i kalenderukene. I 2020 var det 53 uker, slik at inntektene relativt sett er tilsvarende høyere enn et år med 52 uker.

Driftskostnadene (uten premieandeler) vokste med 26 millioner kroner sammenlignet med året før. Salgsprovisjoner er redusert, mens det er noe vekst i øvrige driftskostnader. Den samlede veksten er på 1,1 prosent, noe som er lavere enn prisveksten i samme periode.  Samlet vokste resultatet fra 6,167 milliarder kroner til 6,286 milliarder kroner, en vekst på 2 prosent fra året før.

Lotterispill er selskapets største kategori. Netto spillinntekter fra denne kategorien har vært på et stabilt nivå de siste tre årene, og ser ikke ut til å ha blitt vesentlig påvirket av koronapandemien. Denne kategorien utgjør 64 prosent av netto spillinntekter i 2021. Lotterispillene har lavere risiko for problemspill enn de øvrige kategoriene og har stor oppslutning i den spillende delen av befolkningen, og en sterk lotteriportefølje er derfor viktig for å kanalisere spillelyst til et ansvarlig regulert tilbud.

Nettbaserte spill har hatt en vekst fra lansering og fram til 2020. I 2021 har omsetningen flatet ut. Dette har sammenheng med at Norsk Tipping har innført nye ansvarlighetstiltak og halvert tapsgrensene for kategorien fra ti tusen kroner til fem tusen kroner siden november 2020. Denne kategorien er mer utsatt for problemspill, og selskapet følger utviklingen tett. Selskapet jobber kontinuerlig med ytterligere justeringer for å balansere ansvarlighet og attraktivitet innenfor denne kategorien. Det er viktig for enerettsmodellen at Norsk Tipping har evne til å kanalisere kunder innenfor denne kategorien til et regulert og ansvarlig spilltilbud, med sikte på å redusere de negative konsekvensene av spilleaktiviteten.

Sportsspill er den kategorien som har hatt størst vekst i 2021. Dette har sammenheng med at dette året var mindre påvirket av korona enn året før, samtidig som effektene av betalingsformidlingsforbudet og endringene i kringkastingsloven gjør det vanskeligere for de uregulerte aktørene.Reguleringen fungerer bra, og Norsk Tippings markedsandel på området øker. Netto spillinntekter fra kategorien vokste med 27 prosent fra 2020, og er også 18 prosent høyere enn nivået fra 2019.

I 2021 utgjorde omsetningen av tradisjonelle spill (lotteri- og sportsspill) i digitale kanaler 12 milliarder kroner, mot 10 milliarder kroner i 2020. Dette utgjør en vekst på 18 prosent. Veksten i omsetning i digitale kanaler bidrar til økt kostnadseffektivitet for selskapet gjennom reduserte salgsprovisjoner, men stiller også økte krav til kapasitet og funksjonalitet i de digitale løsningene.

Norske myndigheter har innført en rekke tiltak for å begrense de uregulerte aktørenes mulighet til å tilby spill til norske spillere. Etter at kringkastingsloven ble endret med virkning fra 1. januar 2021 fikk Medietilsynet mulighet til å gi pålegg til distributører om å hindre eller vanskeliggjøre markedsføring av uregulerte pengespill i strid med pengespilloven, lotteriloven og forskrift gitt i medhold av totalisatorloven. Det er pågående rettsprosesser knyttet til dette, hvor medieselskapet Discovery Networks har stevnet staten for retten fordi de mener håndhevingshjemmelen i kringkastingsloven er i strid med EØS-retten.

Som en følge av endringene i kringkastingsloven vedtok Kulturdepartementet endringer i retningslinjene for Norsk Tippings markedsføring med effekt fra 1. januar 2021. Endringene innebærer blant annet at virkemiddelbruken i markedsføring av høye gevinster og penger til gode formål blir tonet ned, og at kravene til ansvarlig markedsføring økes.

Generelt har markedsføringsforbudet for spill som ikke har tillatelse i Norge fungert godt over lang tid, og sammen med betalingsforbudet bidrar dette til at det er vanskelig for de uregulerte aktørene å tilby spill rettet mot det norske markedet, noe som sterkt støtter oppunder Norsk Tippings kanalisering.

Den forsterkede håndhevingen av enerettsmodellen vil medføre at Norsk Tipping får en større andel av den totale spillomsetningen, og en stadig viktigere rolle i å bidra til å redusere pengespillproblemer i Norge.

Ansvarlig spillvirksomhet

Den viktigste delen av Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å forebygge negative konsekvenser av pengespill gjennom å tilby attraktive og ansvarlige pengespill, og selskapet har en ambisjon om å være verdensledende på ansvarlig spillvirksomhet. Det er derfor etablert samarbeid med flere forskningsinstitusjoner for å øke kunnskapen på området, og resultater fra forskningen legges til grunn for videreutvikling av selskapets ansvarlighetstiltak.

Selskapets virksomhet er underlagt et strengt ansvarlighetsregime generelt, og kasinospillene har vært underlagt ytterligere reguleringer helt siden oppstarten av disse spillene. Obligatorisk grensesetting, fravær av markedsføring og forbud mot en rekke pågående virkemidler som stimulerer til mer spill, er elementer i dette. Selv uten markedsføring har kundene funnet veien til Norsk Tippings tilbud. Dette er gledelig, siden poenget med at selskapet tilbyr disse spillene nettopp er å ha et tilbud til de som oppsøker kasinospill, og som tidligere måtte gå til uregulerte aktører.

Reduserte tapsgrenser for Instaspill er det mest synlige tiltaket knyttet til dette området i 2021. Det maksimale beløpet en spiller kan tape per måned er halvert siden inngangen av 2020. Selskapet har også et eget innovasjonsteam som jobber målrettet mot små og store forbedringer, som skal bidra til å dra selskapets virksomhet i en grønnere retning, gjennom små og store justeringer av spilltilbudet. Det høyest prioriterte tiltaket i 2021 har vært ansvarlighetsverktøyet Spillepuls, som følger spillernes spillatferd i sanntid og starter en personlig dialog dersom det er utslag på indikatorer på økt risiko. Dialogen gir kunden innsikt i eget spill, inviterer til refleksjon og gjør det enkelt å ta valg som modererer spillingen.

Selskapet måler omfanget av problemspill gjennom systematiske analyser av spillermassen gjennom verktøyet Playscan. Gjennom 2021 har utviklingen i spillermassen gått i en positiv retning, hvor det er tydelig at summen av selskapets tiltak og myndighetenes forsterkede regulering har hatt god effekt i 2021.

Satsingen på proaktive samtaler er videreført, og selskapet kontakter kontinuerlig spillere som har et spillemønster som kan indikere en problematisk spillatferd. I 2021 ble det gjennomført samtaler med 2000 spillere. I samtalen informeres kunden om spillforbruk det siste året, om mulige tiltak for å begrense spillingen, og det avtales konkrete tiltak dersom kunden ønsker å redusere spillingen. Dersom det kommer fram i samtalen at kunden har problemer med spill, informeres det om hjelpe- og behandlingstilbudet.

Bærekraftig verdiskaping

Norsk Tipping har en helhetlig tilnærming til langsiktig og bærekraftig verdiskaping. Selskapet har en ambisjon om å være en ledende aktør innen samfunnsansvar og bærekraft på relevante områder, og skal ta ansvar for hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø.

I eierskapsmeldingen (Mld.St. 8 (2019 –2020) Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping) stilles tydelige krav til hvordan statlige selskaper skal bidra til bærekraftig utvikling innenfor temaer som er identifisert som vesentlige for hvert enkelt selskap. Norsk Tippings arbeid videreutvikles kontinuerlig for å sikre en helhetlig tilnærming til verdiskapingen på tvers av selskapet, og gjennom det levere på eiers forventninger.

I tråd med eiers forventninger rapporterer Norsk Tipping på vesentlige forhold knyttet til selskapets virksomhet. Norsk Tippings vesentlighetsanalyse ble revidert i 2021. Basert på analysen, ble vesentlige tema innarbeidet i en ny modell for samfunnsansvar og bærekraft med fem hovedområder. Disse er utarbeidet i henhold til prinsipper for aktsomhet.

De fem hovedområdene er «ansvarlig samfunnsaktør», «like muligheter», «fornuftig forbruk», «god forretningsskikk» og «bedre sammen».

I «Samfunnsansvar og bærekraft» redegjøres det for arbeidet med de forskjellige områdene.

Kostnadsutviklingen

Eier og styre retter stor oppmerksomhet til oppdraget med en mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitisk mål. Overskudd til gode formål er en konsekvens av reguleringen, men ikke hovedmålet. Vurderinger knyttet til ansvarlig spill veier tungt ved alle beslutninger som vedrører selskapets utvikling, og kan isolert sett medføre lavere kostnadseffektivitet. Innenfor disse forutsetningene er det imidlertid en forutsetning at virksomheten skal drives mest mulig kostnadseffektivt.

Overskuddet til gode formål målt som andel av netto spillinntekter, er et viktig nøkkeltall for selskapets kostnadsutvikling. I 2021 endte dette på 72,5 prosent av netto spillinntekter. Dette er samme nivå som i fjor. Tendensen over tid er at en stadig større andel av netto spillinntekter går til gode formål. Hovedårsaken til den bedrede kostnadseffektiviteten er at selskapet gjennom målrettet satsing over flere år har lyktes med å legge til rette for at kunder som ønsker det, kan levere spill i digitale kanaler, som utløser mindre provisjon enn de fysiske. Også i 2021 er salgsprovisjoner redusert noe, men utviklingen er i ferd med å flate ut.

I 2021 hadde selskapet utlyst en anskaffelse av ID- og betalingstjenester. Norsk Tipping tildelte først kontrakten til tilbyderen EveryMatrix Software Ltd., men etter en ny gjennomgang viste det seg at tilbudet måtte avvises, og som følge av dette ble kontrakten tildelt Buypass AS. EveryMatrix Software Ltd. har stevnet Norsk Tipping for retten som følge av dette, og reist krav om erstatning. Det er avsatt 15 millioner kroner i regnskapet for 2021 knyttet til dette forholdet.

Balanse

Ved utgangen av 2021 var selskapets totalbalanse på 6,7 milliarder kroner og egenkapitalandelen 7 prosent. Tilsvarende tall i 2020 var 6,9 milliarder kroner og 7 prosent. Selskapets frie egenkapital utgjorde 335 millioner kroner pr. 31.12.2021.

Den lave egenkapitalandelen må ses i sammenheng med selskapets egenart, som innebærer at aktiviteten gjennom året akkumulerer overskudd til utbetaling påfølgende år. På tidspunktet for utbetaling til overskuddsmottakerne er egenkapitalen styrket som følge av aktiviteten det påfølgende året.

På kort sikt er det relativt liten usikkerhet om den framtidige utviklingen knyttet til selskapets finansielle situasjon. Selskapets stilling som særlovsselskap med forutsigbare rammebetingelser medfører at selskapet har tilfredsstillende egenkapital og finansiell stilling, på tross av lav egenkapitalandel.

Kontantstrøm

Spillinntektene utgjør selskapets viktigste kontantstrømkilde. Spillinntekter etter fradrag for premier er 160 millioner kroner høyere enn i 2020. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2021 utgjorde 6,2 milliarder kroner mot 6,7 milliarder kroner i 2020. Selskapets kontantbeholdning ved årsslutt er 102 millioner kroner lavere enn forrige årsskifte.

Framtidig utvikling

Norsk Tipping er Norges desidert største spillselskap, med en estimert markedsandel på ca. 67 prosent av det totale pengespillmarkedet målt i omsetning.

Norsk Tippings selskapsstrategi ble justert i mai 2021. De sektorpolitiske målene i spillmarkedet i Norge, der hovedmålet er å redusere problematisk spilladferd i befolkningen, gjenspeiles etter selskapets oppfatning godt i denne strategien. Den overordnede strategiske retningen er at Norsk Tipping skal vise at den norske pengespillmodellen er det beste for det norske samfunnet. Strategien er bygget rundt tre strategiske kamper som selskapet skal vinne for å lykkes med samfunnsoppdraget. Utviklingen av problemspill i befolkningen og behovet for å kanalisere den samlede spillelysten i befolkningen til et regulert tilbud er sentrale drivere i strategien.

Strategien peker ut at hovedkampen som skal vinnes er at Norsk Tipping skal «Bidra aktivt til et samfunn med mindre spillproblemer». Balansegangen mellom et ansvarlig og attraktivt spilltilbud er sentral for selskapet- og det er et bærende premiss for strategien. Norsk Tipping har over tid vært i forkant med ansvarlighetsarbeidet og har jobbet målrettet for å bli verdensledende på dette området. Når selskapet i denne kampen sier at det skal utvikles mer treffsikre kanaliseringsmål enn tidligere er hensikten å komme enda nærmere målet om å ha en spillportefølje tilpasset de sektorpolitiske målene og den norske markedssituasjonen. Som enerettsaktør skal Norsk Tipping ta en sentral og proaktiv rolle i å forebygge og begrense spillproblemer i samfunnet.

Videreutvikling av selskapets produkter og løsninger er et viktig tiltak for å etterleve samfunnsoppdraget om å sikre et attraktivt og ansvarlig pengespilltilbud, hvor overskuddet går til gode formål. Utviklingen vil skje både i selskapets egen regi og i samarbeid med andre regulerte spillselskap som har lignende utfordringer i sine markeder.

Den største risikoen knyttet til framtidig måloppnåelse for selskapet knytter seg til hvorvidt den gjeldende reguleringen bidrar til å redusere pengespillproblemene i samfunnet. Norsk Tipping har allerede iverksatt tiltak for å bidra til dette, og selskapet jobber kontinuerlig med nye tiltak på dette området. Samtidig må selskapet ha attraktive produkter for å oppnå kanalisering fra uregulerte aktører. Kombinert med håndheving av gjeldende regulering fra myndighetenes side ligger forholdene godt til rette for å nå målene på dette området.

Forskning, utvikling og fornyelse

Norsk Tipping har ingen egen forsknings- og utviklingsaktivitet slik det defineres i regnskapsloven. Imidlertid har selskapet løpende utviklingsaktiviteter knyttet til fornyelse og utvikling av produkter, systemer og tjenester på flere områder, og dette er en viktig del av selskapets virksomhet. I overkant av 25% av selskapets årsverk benyttes innenfor dette området.

Utvikling av digitale salgsløsninger og tjenester utgjør en viktig del av selskapets fornyelse, og det er hele tiden behov for forbedringer og tilpasninger av selskapets løsninger. Videreutvikling og integrering av ansvarlighetstiltak for å bidra til å redusere problematisk spilleatferd er en viktig del av dette arbeidet, og et eget utviklingsteam jobber kontinuerlig med ytterligere forbedringer på dette området. Det mest omfattende tiltaket i 2021 har vært implementering av ny ID- og betalingsløsning.

Finansiell risiko

Norsk Tipping har enkelte transaksjoner og beholdninger i utenlandsk valuta og er dermed i noen grad utsatt for finansiell markedsrisiko. De største transaksjonene knytter seg til premier i spill som gjennomføres i samarbeid med andre statlige spillselskap. I tillegg har selskapet kredittrisiko knyttet til oppgjør fra kommisjonærene. Oppgjør for siste ukes omsetning innbetales påfølgende uke gjennom automatiske trekk. Det er etablert garanti- og depositumsordninger som reduserer kredittrisikoen vesentlig. Selskapet har ikke realisert vesentlige tap på fordringer mot kommisjonærer i 2021.

Likviditetssituasjonen er tilfredsstillende ved at selskapet gjennom daglig drift genererer betydelige disponible midler. Selskapet har ved årsskiftet en positiv beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende på 6,1 milliarder kroner, hvorav mesteparten er plassert som kontolån til statskassen i Norges Bank. Selskapet vurderer at det er relativt lav usikkerhet knyttet til finansiell utvikling neste år.

Fortsatt drift

Styret mener at årsregnskapet og årsberetningen gir en rettvisende oversikt over resultatet av selskapets virksomhet og selskapets stilling ved årsskiftet.

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet. Styret kjenner ikke til vesentlige forhold i regnskapsåret eller etter regnskapsårets slutt som har betydning for denne forutsetningen eller for årsregnskapet for øvrig.

Det er tegnet styreansvarsforsikring for styrets medlemmer, daglig leder og øvrige ansatte som har hatt selvstendig ledelsesansvar.  Forsikringen dekker deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner på inntil 25 mill.kr pr år ved formuesskade som følge av ansvarsbetingende handling eller unnlatelse i egenskap av ledende roller.

Arbeidsmiljø

Norsk Tipping er en IA-bedrift og har en uttalt ambisjon om at det skal være like muligheter i selskapet. Selskapet jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre kjønnsbalansen blant selskapets ansatte og ledere. Toppledergruppen består av 33 prosent kvinner. Samlet er andelen kvinner i lederstillinger 32 prosent, mens 37 prosent av totalt 404 fast ansatte er kvinner. I store deler av året har det på grunn av pandemien vært utstrakt bruk av hjemmekontor. Dette har vært utfordrende for arbeidsmiljøet og kan bidra til å svekke ansattes tilhørighet til selskapet. I perioden er det gjennomført tiltak for å motvirke dette, blant annet flere utendørs aktiviteter. Gjennom året har selskapet prioritert å gi ansatte som bor alene eller som har utfordrende arbeidsforhold hjemme mulighet til å arbeide fra selskapets lokaler innenfor de gjeldende begrensningene.

Selskapet har utarbeidet redegjørelse for likestillingssituasjonen og aktivitetene som er iverksatt for å oppfylle aktivitetsplikten, se årsrapportens medarbeiderkapittel.

Samlet sykefravær for 2021 var på 3,6 prosent. Dette er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra 2020. Norsk Tipping har et overordnet mål om å holde sykefraværet under 4 prosent.

Det ikke registrert fraværsskader i 2021.

Klima og miljø

Norsk Tipping er Miljøfyrtårnsertifisert. Det overordnede målet for klimaarbeidet er å redusere selskapets fotavtrykk. Avtrykket måles i henhold til den internasjonale GHG-protokollen, og det totale avtrykket for 2021 var på 423,96 tonn CO2. Det var en økning på 10,6 tonn sammenlignet med 2020.

Faktorene i Norsk Tippings virksomhet som i 2021 medførte høyest klima- og miljøbelastning var knyttet til selskapets energiforbruk og transport. Norsk Tipping vurderer løpende hvilke innsatsfaktorer som kan justeres for å redusere klimaavtrykket fra selskapets virksomhet.

Anvendelse av årsresultatet

Selskapets frie egenkapital består av investeringsfond og annen egenkapital. Samlet fri egenkapital pr. 31.12.2021 er 335 millioner kroner.

Styrets forslag til disponering av overskuddet er som følger:

Tippenøkkelen5 497 mill.kr
Grasrotandelen 737 mill.kr
Bingoentreprenørenes overskuddsformål36 mill.kr
Tiltak mot spilleavhengighet 17 mill.kr
Sum overskuddsdisponering 6 286 mill.kr
Styret i Norsk Tipping AS
Hamar, 10. mars 2022
Linda Bernander Silseth
Styrets leder
Per Olav Monseth
Nestleder
Dag Westby
Aysegül Cin
Petter Torgerhagen
Per Øivind Skard
Linda Reinhardsen Frisvold
Linda Vøllestad Westbye
Åsne Havnelid
Administrerende direktør

Årsregnskap

Resultatregnskap, balanseoppstilling og kontantstrøm.

Noter

Noter til regnskapet.

Revisjonsberetning

Uavhengig revisors beretning.

Eierstyring og selskapsledelse

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i Norsk Tipping.

GRI-indeks 2021

Norsk Tippings GRI-rapportering.