Hva leter du etter?

Samfunnsoppdraget

Effektiv drift og overskudd

Norsk Tipping drives stadig mer effektivt, og kostnadsandelen er rekordlav. Det bidrar godt til overskuddet på 6 286 millioner kroner etter driftsåret 2021.

Beløp i mill. kr.20212020201920182017
Netto inntekter 186898544825382097875
Driftskostnader19511955213722732226
Lønns- og personalkostnader453422440414399
Overskudd til eier 262866167554455235251
Tilbakeholdt verdi0013100

1) Spillinntekter, finansinntekter og andre inntekter, fratrukket premier
2) Overskuddet fordeles av myndighetene basert på lov om pengespill

Det er en glede å se hvor mye overføringene fra Norsk Tippings overskudd betyr for frivillig virksomhet i Norge, men overskuddet er ikke selve formålet med driften av selskapet. Norsk Tipping er først og fremst myndighetenes verktøy for å forebygge spilleproblemer i samfunnet.

Med det som rettesnor skal Norsk Tipping drive så effektivt som mulig. Slik kan mest mulig av omsetningen gå til de formålene Stortinget har pekt ut i lovverket.

Kravet om effektiv drift er nedfelt i pengespilloven, i Norsk Tippings vedtekter i og Regjeringens eierskapsmelding. I pengespillmeldingen fra 2017 ble også selskapets arbeid med effektiv drift drøftet. Meldingen er klar på at tiltakene for å sikre effektiv drift også må ses i sammenheng med selskapets sosialpolitiske formål. Det ligger i selskapets oppdrag å jobbe med nye ansvarlighetstiltak som både vil kunne øke kostnadene og dempe omsetningen.

Siden 2017 er overskuddet til formålene økt med 1 037 millioner kroner.

Nøkkeltallene for perioden 2017-2021 ser slik ut:

 • Netto spillinntekter har økt fra 7,8 til 8,7 milliarder (834 millioner, + 9 prosent)
 • Totale kostnader er redusert fra 2,6 til 2,4 milliarder (- 236 millioner, – 11 prosent)

Dette betyr at kostnader som andel av netto spillinntekter er redusert fra 33,3 prosent i 2017 til 27,4 prosent i 2021.

Nøkkeltall 2021 - 2017

Beløp i mill. kr.20212020201920182017
Spillinntekter43 74142 59440 26738 12234 916
Netto spillinntekter 18 6708 5108 1568 1427 835
Salgsprovisjoner475520620706761
Spillprovisjoner i % av netto spillinntekter5,5%6,1%7,6%8,7%9,7%
Driftsresultat6 2916 158560354735 222
Driftsmargin72,6 %72,4%68,7 %67,2%66,6 %
Årsresultat6 2866 1675 6765 5235 251
Resultatgrad i % av netto omsetning72,5 %72,5 %69,6 %67,8 %67,0 %
Antall ansatte 31.12 404410420413406

1) Spillinntekter fratrukket premier

I tillegg til konkrete effektiviseringstiltak og målrettet rammestyring av driftskostnader, påvirkes kostnadene blant annet av dette:

 • Selskapet har satset på salg og aktivitet i digitale salgskanaler. Økt digital andel av lotteri- og sportsspillsalget reduserer provisjonskostnadene forbundet med fysisk distribusjon. Samtidig medfører den sterke vridningen mot digitale salgskanaler større behov for utvikling og vedlikehold av de digitale løsningene.
 • Selskapet har gjort store investeringer på IT-siden, og har lansert og videreutviklet flere spill.
 • Utvikling og innføring av verdensledende verktøy for forebygging av spilleproblemer koster. Både i form av investeringer, drift og en mer kompleks driftsoperasjon. Tiltakene er i tillegg omsetningsdempende.
 • Kundene stiller store krav til stabile og brukervennlige tjenester og produkter. Fornyelse av løsningene er derfor nødvendig for at Norsk Tipping skal opprettholde attraktiviteten.

Utvikling i inntekter og kostnadsandel over tid

I sum har selskapet lyktes med å effektivisere og forbedre driften, samtidig som produkt- og tjenestetilbydet er modernisert.

Behovet for utvikling av enkle og brukervennlige digitale produkter og tjenester forventes å øke. For å møte disse utfordringene ble selskapet omorganisert høsten 2018. Det er også innført nye smidige styringsprosesser. Detaljerte budsjetter er erstattet av rullerende prognoser som blir løpende justert. Norsk Tipping vil fortsette effektiviseringsarbeidet for å gi økt handlingsrom for innovasjon, utvikling og kostnadseffektive driftsløsninger.

Demper overskuddet

Spillvirksomheten er underlagt en lang rekke pålagte og selvpålagte regler og begrensninger. Det skal bidra til lavest mulig risiko for dem som spiller pengespill. Eksempler på dette er maksimale tapsgrenser, personlige tapsgrenser, begrensninger i markedsføringen, Spillepuls, proaktive samtaler m.m. Tiltakene er mange, og de utvikles til å bli mer stadig mer treffsikre.

Alle ansvarlighetstiltakene demper omsetningen fordi kundene ikke kan spille ubegrenset. Hadde økonomi vært eneste rettesnor, kunne overskuddet til formålene ha vært mye større. Det ville imidlertid ha gått på tvers av hovedhensikten med Norsk Tippings virksomhet.

Halverte grenser

Det er umulig å slå fast hvor mye større overskuddet ville ha vært uten det strenge rammeverket, men her er et eksempel: For å motvirke risikospill har Norsk Tipping halvert den maksimale tapsgrensen for nettkasino-spillene fra desember 2020 til høsten 2021, fra 10 000 kroner til 5 000 kroner per måned. Dagsgrensen ble halvert fra 4 000 til 2 000 kroner. I samme periode ble den obligatoriske pausen hver time økt fra 90 sekunder til hele 15 minutter – alt på selskapets eget initiativ. Les om grenseendringene her

Innstrammingene er anslått å koste inntil 250 millioner kroner hvert år i tapt overskudd.

Her er en oppsummering av noen av de viktigste ansvarlighetstiltakene som begrenser økonomisk gevinst:

Bildetekst

Tapsgrenser

Alle kunder kan sette personlige tapsgrenser, og disse kan være så lave som man selv ønsker. De kan derimot ikke være høyere enn totalgrensen, som er 20 000 kroner i måneden. For å spille spill med høyere risiko kunden sette en personlig tapsgrense. Disse spillene har en lavere totalgrense for tap. Da totalgrensen ble innført i 2016 var inntektsbortfallet stipulert til 150 millioner kroner.

Bildetekst

Begrensninger i spillene

Fordi de digitale kasino- og bingospillene har størst risiko forbundet med seg, er det satt en rekke begrensninger: Den maksimale innsatsen er mellom 30 og 50 kroner per spill, avhengig av spillets hastighet. Hastigheten er nedsatt sammenlignet med bransjenorm, og det er ingen mulighet for hurtigspinn eller autospinn. Kasino- og bingospillene har obligatorisk pause på 15 minutter etter en times sammenhengende spill.

Bildetekst

Proaktive samtaler

Gjennom Playscan følger Norsk Tipping alle sine kunder med tanke på hva slags spillmønster de har. Kundene med mest bekymringsfullt spillemønster blir fulgt opp med en telefonsamtale fra spesialtrente kundekonsulenter. Tiltaket har dokumentert effekt: Ett år etter samtalen taper disse kundene i snitt 30 prosent mindre enn før. I 2018 ble proaktive samtaler tildelt prisen Best Flagship Responsible Gaming award av World Lottery Association.

 

Bildetekst

Spillregnskap

Alle kunder som spiller middels- og høyrisikospill ser sitt spillregnskap når de logger på i digitale kanaler. I tillegg blir det vist til alle spillere med gul eller rød status i Playscan. Spillregnskapet gir kunden en oversikt over forbruket sitt siste uke, måned og år. Som standard vises spillregnskapet hver uke, men det kan endres til hver dag eller hver måned.

Bildetekst

Nei takk-lista

På Norsk Tippings nei takk-liste står virkemidler som selskapet bevisst velger bort fordi tiltakene er særlig egnet til å føre til uønsket spilleratferd. Derfor har ikke Norsk Tipping:

 • Registrerings- og reaktiveringsbonuser
 • VIP-nivå for utvalgte kundegrupper
 • Insentiv basert på spilleaktivitet
 • Gratis spill
 • Direktemarkedsføring mot spillere som har ekskludert seg, eller som har gul/rød status i Playscan.
Bildetekst

Ikke mulig å spille bort storgevinster

Gevinster over 10 000 kroner blir automatisk overført til kundens bankkonto. Gevinster på over 20 000 kroner blir ikke regnet inn i spillregnskapet, slik at tidligere tap ikke blir nullet ut. Dermed er gevinsten ikke tilgjengelig for å bli spilt bort. Tiltaket ble innført fordi man så at spillere på sports- og kasinospill tapte vesentlig mer etter å ha vunnet store gevinster.

Bildetekst

Engangspassord på terminalspill

Alle som ønsker å spille på Norsk Tippings terminalspill Multix og Belago må logge seg på med et engangspassord. Tiltaket ble innført for å hindre misbruk av andre spillerkort og har vist seg å være svært effektivt.

Bildetekst

Nattestengte spill

Om natten stenger Norsk Tipping spilltilbudet sitt. Multix og Belago er stengt fra midnatt til kl. 07.00, lotterier og sportsspill er stengt fra kl.03.00 til 06.00, og øvrige spill er stengt fra kl. 03.00 til kl. 07.00.

Her havner overskuddet til slutt

Bildetekst

Tiltak mot spilleavhengighet:

På Norsk Tippings generalforsamling blir det først avsatt midler til tiltak mot spilleavhengighet og gjort eventuelle avsetninger til fond.

Videre blir det avsatt midler til de formålene spillerne selv har valgt gjennom Grasrotandelen. Bingoentreprenørenes overskuddsformål får overføringer fra overskuddet fra Belago-terminalene.

Bildetekst

Grasrotandelen

Gjennom Grasrotandelen gis spillerne mulighet til å velge en organisasjon som får tildelt et beløp tilsvarende 7 prosent av spillerens innsats (14 prosent av nettomsetning for spill på Oddsen, Multix og Instaspill). I 2021 var det rundt 1,4 millioner spillere som hadde valgt en grasrotmottaker, og midlene fra Grasrotandelen ble fordelt til mer enn 35 000 lag, foreninger og organisasjoner.

Bildetekst

Bingoentreprenørenes overskuddsformål

Overskuddet fra Norsk Tippings Belago-terminaler i bingohallene fordeles direkte til lag og organisasjoner som mottar overskuddet fra de øvrige spillene i bingohallen.

Det resterende overskuddet fordeles gjennom den såkalte tippenøkkelen. Først blir 6,4 prosent av overskuddet fordelt til helse- og rehabiliteringsmål.

Bildetekst

Helse- og rehabiliteringsformål

Midlene til helse- og rehabiliteringsformål forvaltes og fordeles av Stiftelsen Dam, og går til helseprosjekter og forskning som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

Deretter fordeles overskuddet med 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner.

Bildetekst

Idrettsformål

Fordelingen av midlene til idrettsformål blir gjort av Kongen i statsråd i etterkant av Norsk Tippings generalforsamling. Om lag halvparten av midlene er øremerket idrettsanlegg i kommunene og anlegg for fysisk aktivitet. Øvrige midler fordeles til blant andre Norges idrettsforbund, Olympiatoppen, særforbund, idrettskretser, over 6000 lokale idrettslag og foreninger, Antidoping Norge, friluftstiltak, arrangementstilskudd og forsknings- og utviklingsarbeid med mer.

Bildetekst

Kulturformål

Fordelingen av midlene til kulturformål blir gjort av Kongen i statsråd i etterkant av Norsk Tippings generalforsamling. Midlene fordeles på Den kulturelle skolesekken, Frifond, desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg, nasjonale musikkorganisasjoner, Kulturrom, Instrumentfondet for skolekorps og barne- og ungdomsorkestre, Krafttak for sang, Folkeakademienes Landsforbund, Historiske spel, Norske kirkeakademier, aktivitetsmidler for kor og prosjekt- og utviklingsmidler på arkiv-, bibliotek og museumsfeltet.

Bildetekst

Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Midlene til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fordeles av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og skal bidra til å trygge viktige samfunnsoppgaver på områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern. Beredskapsorganisasjonene Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp mottar en fast prosentsats. Resten blir fordelt etter søknad til landsdekkende organisasjoner. For å bli godkjent som søker må organisasjonen omsette for mer enn ti millioner kroner i sentralleddet.

I dette kapittelet kan du også lese om:

Illustrasjon, Forebygging aller viktigst

Forebygging aller viktigst

Ytterligere integrering av ansvarlighet i hele virksomheten.

Les mer
Illustrasjon, Kundene velger Norsk Tipping

Kundene velger Norsk Tipping

Rekordmange kunder valgte Norsk Tipping.

Les mer