Hva leter du etter?

Samfunnsoppdraget

Forebygging aller viktigst

Det er lenge siden det var nok å sette inn enkeltstående tiltak for å forebygge problemspill blant kundene. Norsk Tipping jobber derfor med å integrere ansvarlighet i alle deler av virksomheten.

Norsk Tippings viktigste oppgave er å bidra til mindre spilleproblemer i samfunnet. Gjennom 2021 er ambisjonen forsterket gjennom strategier og planverk. Det er gledelig at Playscan-indeksen viser positiv utvikling i 2021.

Den negative utviklingen av spilleproblemer i Norge ble dokumentert gjennom befolkningsundersøkelsen Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge i 2019 (Spillforsk, UiB, 2020). Det er i først og fremst kasinospill på Internett som skaper problemene.

Resultatene understreker at det kreves enda skarpere innsats for å snu utviklingen. Norsk Tipping følger utviklingen nøye, og justerer strategier og handlingsplaner løpende. Ansvarlighetsarbeidet utvikles og styrkes parallelt. De høye ambisjonene på området følges opp i virksomhetsstyringen. Resultatene fra 2021 gir grunn til å se positivt på utviklingen.

Playscan 2021

Spilleadferden til Norsk Tippings kunder var mindre risikofylt i 2021 enn året før.

Norsk Tipping gjør løpende temperaturmålinger av kundenes atferd. Verktøyet Playscan brukes for å måle sannsynlighet for utvikling av spilleproblemer. Resultatene derfra, Playscan-indeksen, er en indikasjon på hvor godt selskapet lykkes i forebyggingsarbeidet. Playscan-indeksen for 2021 peker i retning av en sunnere spilleatferd enn året før.

Playscan-indeksen for 2021 peker i retning av en sunnere spilleatferd enn året før.

Befolkningsundersøkelsen fra 2019, viste at omfanget av spilleproblemer i Norge hadde økt. Norsk Tipping satte en ambisjon om å bidra til å snu den trenden. Selskapet har gjort en rekke store og små grep for å styrke forebyggingen av spilleproblemer. Når Playscan-indeksen viser en så sterk bevegelse i positiv retning, er det en tydelig indikasjon på at tiltakene selskapet og myndighetene har gjort har hatt god effekt i 2021.

 

Figuren ovenfor illustrerer hvordan Playscan-indeksen fungerer. Kundenes endring av risikostatus gjennom året telles opp. Summen av kundenes bevegelser mellom risikokategoriene utgjør den samlede indeksen.

Playscan er et verktøy som ser på endringer i spilleatferd for å vurdere om kunden(e) er i risikosonen for å utvikle spilleproblemer. Playscan analyserer data for fem uker tilbake i tid, og en må ha spilt for minst 500 kroner i løpet av de fem ukene for å bli analysert. De som spiller for mindre, blir satt til grønn så sant de ikke tar en selvtest som sier noe annet. Verktøyet ser på mange kriterier, og kriteriene er ulike avhengig av spillerens alder. Totalt forbruk av tid og penger og intensitet i spillingen er to av indikatorene som analyseres. Det er fra dette verktøyet vi får indeksen som peker på grønn (lavere risiko), gul (noe høyere risiko) eller rød (høy risiko) spilleatferd.

Det er et stort spenn blant de røde spillerne, både når det gjelder hvor mange uker i løpet av et år de er i den høye risikosonen og når det gjelder hvor mye de taper. Noen gjennomsnittstall kan belyse dette. Spillere som var røde i 2021 var røde i gjennomsnitt 14 av 52 uker og tapte i gjennomsnitt ca. kr 12 200 i løpet av året. Det vil si at blant spillere som telles som «rød» finnes det spillere som er rød i bare én uke og noen få spillere som er røde alle ukene i året.

Hva som skal til for å kategoriseres som en risikospiller kan variere sterkt fra ett spilllselskap til et annet.

De oransje søylene i figuren over viser ukentlig bevegelse. Søyler over aksen betyr total bevegelse i grønn retning og søylene under aksen viser uker med bevegelse i rød retning.

Hver uke endrer ca. 2 prosent av spillerne Playscan-status (det vil si beveger seg i grønn eller rød retning), mens ca. 98 prosent har uendret status. Den rosa kurven tegner den akkumulerte Playscan-indeksen, mens den lilla kurven viser den tilsvarende akkumulerte kurven for året før. Figuren viser at Playscan-indeksen endte positivt med verdien 30 058, noe som betyr at i sum har bevegelsene vært i en grønn retning i 2021. Tilsvarende tall for 2020 endte på -13 013. Norsk Tipping anser dette som et svært godt resultat.

GrønnGulRød
Total for NT 20215 672 194 8731 505 632 2111 036 343 568
Instaspill 2021317 887 871492 350 105474 983 887
Lotterispill 20214 961 741 224454 721 287102 040 036
Sport 2021360 805 363395 390 084362 067 988
Terminalspill 202131 760 415163 170 73497 251 657
Total for NT 20205 606 266 8391 379 832 6281 030 264 882
Instaspill 2020260 664 991447 537 033541 676 338
Lotterispill 20205 022 997 845457 059 029103 804 081
Sport 2020290 489 217311 571 551279 587 360
Terminalspill 202032 114 786163 665 015105 197 102
GrønnGulRød
Total for NT 20212 012 577281 16583 648
Instaspill 2021517 916195 31868 423
Lotterispill 20211 906 353215 26359 206
Sport 2021422 419139 59348 134
Terminalspill 202130 27331 58716 705
Total for NT 20202 006 191261 15074 497
Instaspill 2020501 367180 76459 652
Lotterispill 20201 932 125212 51355 869
Sport 2020357 481113 37639 388
Terminalspill 202033 25633 53317 785
GrønnGulRød
Total for NT 202169%18%13%
Instaspill 202125%38%37%
Lotterispill 202190%8%2%
Sport 202132%35%32%
Terminalspill 202111%56%33%
Total for NT 202070%17%13%
Instaspill 202021%36%43%
Lotterispill 202090%8%2%
Sport 202033%35%32%
Terminalspill 202011%54%35%

Balansert tilnærming

Norsk Tipping skal gi kundene et totaltilbud som fremmer spilleadferd som innebærer lav risiko, og som motvirker at eksisterende kunder beveger seg fra spill med lav risiko til spill med høy risiko.

Selskapet skal ha en helhetlig og balansert tilnærming til markedet. De viktigste faktorene som påvirker salg av spill er produktutvalg, distribusjon, markedsføring og ansvarlighetsrammeverk. Disse sees i sammenheng med målet om å skape et spilltilbud som er attraktivt nok til å tiltrekke seg kundene, men heller ikke mer.

Produktene spenner fra fysiske Flax-lodd til nettkasino, fra Extra-trekning på tv, til livespill på italienske fotballkamper. Produktporteføljen skal ivareta den spillende befolkningens behov i størst mulig grad, formidlet og håndtert på en måte som i minst mulig grad skaper problemer. Det er stor forskjell på spillene med tanke på hvilke produkter som har potensial til å skape spilleproblemer.

I grønn retning

Lotterispillene, som f.eks. Lotto, Eurojackpot, Joker, er spill med lav relasjon til utvikling av spilleproblemer, gjerne kalt grønne spill. På motsatt side ligger nettkasino, Belago-terminaler og livespill på idrett. Disse spillene betegnes som røde, og har egenskaper som gjør at de har en høyere risiko ved seg. Dette reflekteres i ansvarlighetsvirkemidlene spillene er underlagt. For eksempel markedsføres verken nettkasino eller spillterminaler overhodet.

Som enerettshaver og dominerende aktør vil Norsk Tipping bruke posisjonen sin til å vri spillmarkedet i grønnere retning, altså i retning av mindre risikoutsatte spill.

Det er ikke en lett jobb, og oppleves i en grad som å jobbe mot strømmen. Trendene i markedet peker i motsatt retning, altså større oppslutning om spillene med høyest risiko; de røde spillene. Dette gjelder også i noen grad for Norsk Tippings kunder.

Norsk Tipping bruker spillporteføljen aktivt for å bidra til mindre problemspill. Internt i selskapet er dette arbeidet kalt balanserte kanaliseringsmål, og målet er å styre kundene mot en spilleadferd med lavere risiko. Sagt på en annen måte: Vi skal gi kundene et totaltilbud som fremmer grønnere adferd og forhindrer at eksisterende kunder beveger seg fra grønne til røde spill.

I de balanserte kanaliseringsmålene antas at en moderat vekst innenfor lotterier, sportsspill og grønne øyeblikksspill (f.eks. Flax), kombinert med at totalmarkedet for kasinospill reduseres, vil ha en betydelig effekt for å stabilisere og forhåpentligvis redusere spilleproblemer i samfunnet. Selskapet satte i 2021 individuelle målsetninger for hver spillkategori, slik at spillporteføljen samlet fungerer best mulig med tanke på forebygging av spilleproblemer.

Hovedpunktene i denne strategien er:

1. Redusere omfanget av kasino

På grunn av kasinospillenes risikoprofil, er det et mål at færrest mulig skal spille kasinospill i Norge, men at de som gjør det skal spille hos Norsk Tipping. Færre lotterispillere skal prøve kasinospill.

2. Vri spillmarkedet i grønn retning

Flest mulig av de som ønsker å spille pengespill skal spille lotterier fremfor spill med høyere risikoprofil. Det er derfor viktig for forebyggingen at lotteriene styrker sin appell. Det har konsekvenser for innovasjon, produktutvikling og markedsføring.

De som ønsker noe mer enn lotterier, skal i første rekke finne det de leter etter blant Yezz og eFlax, som er øyeblikkspill med lavere risikoprofil enn KongKasino.

Målet er å kanalisere flere sportsspillere og stimulere spillerne til å velge den grønneste delen av kategorien, altså pre-match oddsspill, Fantasy og Tipping.

3. Bevege spillerne i grønn retning

Virksomheten skal bygge opp under ønsket om å bevege spillerne i grønn retning, altså i retning av spill med lavere risiko.

Revisjon av grensesystemet, videreutvikling av Spillepuls slik at det når flere, forbedring av verktøy for ansvarlighet og styrket kommunikasjon av ansvarlig spill, skal bidra til det.

Halverte kasinogrenser

Maksimale tapsgrenser på nettkasino er halvert siden desember 2020. Det gir resultater.

De nettbaserte spillene, som kasino og bingo på nett, er den klart mest risikofylte spillkategorien. Gjennom 2021 har selskapet halvert maksimal tapsgrense på nettspillene fra 10 000 kroner til 5 000 kroner per måned, og den obligatoriske spillepausen etter en times spill er økt fra 90 sekunder til 15 minutter. Dette er unike tiltak som, så vidt Norsk Tipping kjenner til, ikke finnes noe annet sted i verden.

Gjennomsnittlig tap pr. spiller (GGR)

Tiltakene ser ut til å ha god virkning, selv om det er vanskelig å isolere virkningen av ett enkelttiltak som dette opp mot f.eks. myndighetenes økende innsats mot de uregulerte aktørene.

  • Spillernes gjennomsnittstap på KongKasino gikk ned for første gang siden 2015 (se graf over)
  • Tiltaket ser ut til å treffe i hovedsak røde spillere, men også gule spillere blant de som taper mest.
  • Færre spillere blir risikospillere for første gang.
  • Antall stortapere er betydelig redusert i 2021.

Spillepuls

En av fire risikospillere tar kontroll etter å ha fått personlig tilpasset dialog med Norsk Tipping.

Spillepuls er en digital, personlig dialog som skal forebygge at spillere blir eller forblir risikospillere. Spillepuls følger kunden i sanntid og starter en personlig dialog via app eller webside når kundens atferd trigger en av algoritmene som indikerer mer risikofylt adferd. Spillepuls dekker «atferdsspor» som er knyttet til økt risiko for utvikling av spilleproblemer. Dette kan være hendelser som skjer under spill, som f.eks. å vinne premier, starte å spille igjen etter en pause, øke en grense eller trekk ved kundens atferd som f.eks. høy spillfrekvens, høyt tap, høy tidsbruk eller høye spillegrenser.

Kunden får opp en melding via app eller web-side, og innholdet er skreddersydd den enkeltes spilleatferd. Dialogen gir kunden innsikt i eget spill, inviterer til refleksjon og gjør det enkelt for kunden å ta valg som modererer spillingen når han/hun trenger det.

Spillepuls_2

Cirka 200 000 kunder har mottatt og lest over 300 000 spillepuls-dialoger i 2021.

Cirka 27 prosent av kundene gjennomførte begrensende tiltak på bakgrunn av spillepuls-dialogen. Tar vi vekk den klart vanligste dialogen, den som minner kundene på at KongKasino-premier kan overføres rett til bankkonto i stedet for til spillerkonto, er tallet 17 prosent.

Verktøyet er ikke ferdig utviklet, og utviklerne samler data og lærer underveis. Målet er å ferdigstille Spillepuls 1.0 i 2022.

Proaktive samtaler

En proaktiv samtale er en kundeoppfølgingssamtale over telefon, rettet mot spillere med risikofylt spilleatferd og med høyt tap hos Norsk Tipping. Kundene bevisstgjøres og informeres om eget spilleforbruk innenfor en gitt periode og om mulige tiltak Norsk Tipping kan tilby for å begrense spillingen, dersom kundene ønsker det.

Tiltakene som tilbys er å redusere tapsgrensene og låse dem, utestenge og pause kunder fra ett enkelt spill, flere spill eller fra alle spill. I mange av samtalene avtales at kundebehandlerne hjelper kundene med å utføre konkrete tiltak. Kommer det fram i samtalen at kunden har et problematisk forhold til spill, informeres det om hjelpe- og behandlingstilbud.

I løpet av 2021 ble det gjennomført proaktive samtaler med 2 003 kunder, tatt 794 oppfølgingssamtaler og sendt ut brev til 132 kunder som ikke svarte på telefon etter fire forsøk på en proaktiv samtale. Selskapet har nå tre fulltidsansatte som arbeider med å ta disse samtalene.

I 2021 fokuserte Norsk Tipping fire målgrupper for proaktiv samtale:

  • Unge spillere mellom 18-30 år som har tapt mest penger siste 6 måneder
  • Kunder som har tapt mest penger siste 12 måneder
  • Kunder som har høyt tap nettbaserte spill («Instaspill») siste 12 måneder
  • Kunder som ikke har satt noen tapsgrense og har et nettoforbruk over 60 000 kroner siste år

Det er avtalt tiltak med 76 prosent av spillerne. 95 prosent av de som mottar en slik samtale er positive til tiltaket.

Gamban

Norsk Tipping kan dele ut pengespillfilteret Gamban til kunder som ønsker å slutte helt med spill. Dette er et filter som hindrer tilgang til alle typer pengespillsider på mobiltelefon, PC og iPad. Lisensene har en varighet fra 6 måneder til 5 år.

Per 31. desember 2021 har Norsk Tipping med samarbeidspartnere aktivert 760 stk. Gamban-lisenser.

Etter samtykke fra leverandøren har også Hjelpelinjen og AKAN fått anledning til å dele ut pengespillfilter på Norsk Tippings avtale med Gamban. Hjelpelinjens brukere har i perioden aktivert 39 stk. lisenser, AKAN ingen.

Spillavhengighet Norge er fortsatt den samarbeidspartneren som har delt ut flest lisenser totalt med 566 stk. siden oppstart (2018).

Risikovurdering

Norsk Tipping følger føre var-prinsippet ved utvikling og lansering av nye spill og tjenester. Alle Norsk Tippings produkter og eventuelle produktendringer vurderes med hensyn til risiko for utvikling av spilleproblemer. De ulike spillene kategoriseres ut fra hvor tett knyttet de er til risiko for at kundene utvikler spilleproblemer. Dette bygger på kunnskap om spillenes egenskaper, som trekningshyppighet, innsats, spillopplevelse, markedsføring, premiestørrelser og mye mer. Selskapet har faste prosedyrer for risikovurdering, og følger etablerte systemer for kategorisering og kartlegging av risikoelementer. Lansering av nye spill i digitale kanaler, som eFlax og KongKasino-spill, må gjennom en fast rutine før de slippes ut i markedet. Grenser og andre ansvarlighetstiltak er sentrale krav som må ivaretas og verifiseres før lansering.

Mine_spillegrenser_v01_crop-1

Reviderte grenser

Med obligatorisk, personlige tapsgrenser og maksbeløp for tap, har Norsk Tipping et av verdens beste systemer for tapsgrenser. Selskapet har nå 14 års erfaring med tapsgrenser. Basert på denne unike erfaringen, gjennomfører selskapet nå en full revisjon av grensesystemet. Målet er å gjøre det enda bedre egnet til å forebygge. Bedre beskyttelse for sportsspillere og et system som er enklere å forstå for kundene, er noen av forutsetningene i utviklingsarbeidet.

Nottingham Trent University ved Mark Griffiths og Michael Auer har i 2021 gjennomført en studie av hva som finnes av forskning på tapsgrenser. Dette har vært en del av selskapets arbeid med å revidere grenseregimet. Avtalen om oppdragsforskning med Nottingham Trent University utløp i 2021 og selskapet er i gang med en ny anskaffelse på oppdragsforskning.

Omsorgsansvar

De siste årene har Norsk Tipping utviklet nye, mer individuelt rettede tiltak, som proaktive samtaler og Spillepuls. Selskapet har nå startet et løp som skal videreutvikle og løfte selskapets arbeid med å oppdage og reagere på uheldig spilleatferd ytterligere.

I omsorgsansvar legger Norsk Tipping at selskapet skal beskytte kunder mot overdrevent spill og aktivt hjelpe kunder til å spille mindre når det er behov for det. Selskapet skal følge den individuelle kunden tettere over tid og evaluere effekter av tiltak som gjennomføres på individnivå, og kontinuerlig vurdere behov for nye tiltak.

Utviklingsarbeidet skal føre fram til et helhetlig rammeverk for omsorgsansvar.

Lotteritilsynets revisjon

Lotteritilsynet gjennomførte revisjon av Norsk Tipping i desember, med utgangspunkt i to hovedproblemstillinger:

  • Hvilke system Norsk Tipping har etablert for å avdekke spillere i risikogruppen for problemspill og spillere med et problematisk forhold til pengespill, og hvilke kontroller er etablert på dette området
  • Hvordan følger Norsk Tipping opp spillere i disse kategoriene?

Den omfattende revisjonen avdekket at selskapet har system for å oppdage og reagere på uheldig spilleadferd på tvers av selskapets spilltilbud. Lotteritilsynet mener at samfunnsoppdraget står sterkt i hele organisasjonen, og at selskapets ansatte samhandler aktivt på tvers av avdelingene for å bidra til en ansvarlig spillvirksomhet. Selskapet har aktivt over tid jobbet for å styrke samhandling på tvers mot et felles målbilde for ansvarlighet, og setter pris på anerkjennelsen.

Revisjonen ga ingen avvik, men tilsynet kom med tre merknader som Norsk Tipping tar til følge. Norsk Tipping mener at Lotteritilsynets revisjon bidrar positivt til at selskapet forbedrer og videreutvikler seg på området.

Revisjon ELs Responsible Gaming Standard

Norsk Tipping er sertifisert etter European Lotteries Responsible Gaming standard, den mest omfattende Responsible Gaming-standarden i bransjen. Sertifiseringen gjøres hvert tredje år og én gang i denne treårsperioden skal det gjøres en periodisk revisjon. Den periodiske revisjonen ble gjennomført i juni 2021.

For å bli sertifisert kreves det minimum 75 prosent måloppnåelse fra hvert av de 11 områdene i standarden.

Norsk Tipping oppnådde for andre gang full score med 100 prosent måloppnåelse på 11 av 11 områder, og 1100 poeng av 1100 mulige.

I dette kapittelet kan du også lese om:

Illustrasjon, Kundene velger Norsk Tipping

Kundene velger Norsk Tipping

Rekordmange kunder valgte Norsk Tipping.

Les mer
Illustrasjon, Effektiv drift og overskudd

Effektiv drift og overskudd

Effektiv drift sikrer at så mye som mulig av inntektene går til formålene.

Les mer