Hva leter du etter?

Menneskene

Medarbeidere

Norsk Tipping har som ambisjon å utvikle en fleksibel, endringsdyktig og effektiv organisasjon. Selskapet har et godt utgangspunkt for å levere på sine mål med kjente merkevarer, sterke fagmiljøer og godt arbeidsmiljø.

Verdiplattformen

«Ett lag – én DRAUM» skal kjennetegne vår interne organisasjon. DRAUM utgjør verdiene dyktig, raus, ambisiøs, uredd og magisk, som skal prege arbeidsmiljøet og kulturen vår.

Verdiene skal prege selskapets arbeidsmiljø og kultur.

Norsk Tipping ønsker ledere som utøver verdibasert ledelse, og de fire lederprinsippene skal tydeliggjøre forventninger til hver enkelt leder i selskapet. Etterlevelse av lederprinsippene måles gjennom jevnlige pulsmålinger, og følges også opp gjennom definerte målekort for selskapet.

Det er i 2021 igangsatt et lederutviklingsprogram i endringsledelse for alle ledere. Programmet er utviklet i samarbeid med Deloitte, og har tatt utgangspunkt i kapabiliteter som er viktige for å bygge en robust endringskultur.

God internkommunikasjon har vært spesielt viktig gjennom året, både for samholdet, informasjonsdeling og for oppdatert beredskapsinformasjon.

På jobben – både hjemmefra og på kontoret

Der 2020 tok Norsk Tipping og de ansatte raskt fra kontoret til hjemmekontoret, har 2021 vært preget av flere runder frem og tilbake med delvis tilstedeværelse på kontoret. De digitale samhandlingsverktøyene er blitt en del av hverdagen og fungerer godt, samtidig som gleden ved å kunne møtes fysisk er stor. Også hybridmøter, hvor noen er samlet og andre deltar digitalt, har gjennom året funnet sin form. Både digitalt og fysisk ble det gjennomført forskjellige kulturtiltak fra turer i nærmiljøet, til digitale quizer med mer for å bidra til et sosialt fellesskap tross den krevende situasjonen.

God internkommunikasjon har vært spesielt viktig gjennom året, både for samholdet, informasjonsdeling og for oppdatert beredskapsinformasjon. Selskapet har gjennom året også prøvd ut og høstet erfaring med fleksibel arbeidsform, og tilnærminger til dette.

Utvikling og endringskraft i organisasjonen

Norsk Tipping har sterke fagmiljøer innen områder som ansvarlig spillvirksomhet, tjenesteutvikling og -forvaltning, markedsføring og bærekraft. Selskapet jobber kontinuerlig med å styrke disse miljøene.

Både samfunnet, selskapets kunder og Norsk Tipping digitaliseres, og det stiller krav til hvordan organisasjonen må utvikle og omstille seg. Den strategiske retningen som er lagt for perioden 2021-2025 sier at Norsk Tipping skal være et heldigitalt selskap som kontinuerlig utvikles for å møte fremtidens kundeforventninger.

I 2021 ble det definert fem satsingsområder som det er viktig å lykkes med i denne omstillingen:

  • Data, innsikt og analyse
  • Personalisering
  • Mobil
  • Ansvarlighet
  • Digital markedsføring

For å lykkes med satsingene vil det være behov for både utvikling av våre medarbeidere, og rekruttering av medarbeidere med ny kompetanse.

Selskapet er i endring. Noen arbeidsoppgaver vil det bli flere av, andre blir det færre av, og noen faller helt vekk. Å justere organisasjonen i tråd med dette, er en del av det kontinuerlige arbeidet fremover.

Læring og kompetanseutvikling

Selskapet arbeider kontinuerlig med kompetanseutvikling. Omfanget av digitale arenaer økte som følge av covid-19-pandemien, noe som åpnet for nye muligheter. I 2021 har selskapet blant annet gjennomført digital opplæring med sertifisering i scrum, og digital innovasjonsdag. Community of practice er en annen læringsarena Norsk Tipping har gode erfaringer med, og dette er noe selskapet planlegger å starte opp i enda flere fagmiljøer.

Flere oppgaver løses i tverrfaglige team, og dette har gitt mye læring for både ledere og medarbeidere. Norsk Tipping har i flere år jobbet med smidig arbeidsmetodikk med mål om å øke fart og flyt i arbeidet. Tverrfaglige team, felles rytme og ritualer for evaluering er innført i store deler av selskapet. Selskapet fortsetter arbeidet med å utvikle og forbedre det interne samspillet. I tillegg til videreutvikling av både team og strømmer, har selskapet etablert produkteiere som følger opp prioriteringer på tvers av kunde-, innovasjons- og utviklingsteam innenfor sine områder.

Fast ansettelse er hovedregelen i Norsk Tipping.

Rekruttering

Som kompetansebedrift er Norsk Tipping kontinuerlig på søken etter dyktige medarbeidere. Selskapet har derfor de siste årene kontinuerlig vært på søk etter dyktige medarbeidere innen utvalgte områder.

Rekrutteringen i 2021 tok utgangspunkt i å øke bemanningen innen prioriterte kompetanseområder og å erstatte kompetanse for medarbeidere som sluttet. Totalt endte selskapet opp med å ønske 10 nye faste medarbeidere velkommen i 2021, hvorav fire var kvinner og seks var menn. I tillegg fikk fem medarbeidere nye stillinger internt i selskapet.

Fast ansettelse er hovedregelen i Norsk Tipping. Selskapets bruk av midlertidige ansatte dreier i hovedsak om vikariater og annet arbeid av midlertidig art, samt traineer og lærlinger.

Lærling- og traineeordninger i Norsk Tipping

Norsk Tipping tilbyr traineestillinger gjennom flere ordninger. Dette er selskapets eget traineeprogram, samvirkeforetaket Trainee Innlandet og Idrettens Karrieresenter. I tillegg tilbyr selskapet lærlingplasser innenfor IKT-faget. Det er også etablert praksisplasser i regi av Hurtigspor på Hedmarken som er et akademikerprogram for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning.

Like muligheter

Norsk Tipping har en ambisjon om at alle ansatte skal ha like muligheter. I 2021 etablerte selskapet bærekraftløfter hvor «Like muligheter» er ett av fem prioriterte områder. Arbeidet med likestilling og mangfold styres gjennom selskapets kvalitetssystem og vedtatte policyer. Målsettingen i selskapets HR-policy er «Vi har utviklet en av Norges mest attraktive arbeidsplasser».

Det er et mål å oppnå bedre kjønnsbalanse i selskapet, slik at begge kjønn er representert med minst 40 prosent. Ved årsslutt er det 172 kvinner og 264 menn. Dette gir en kvinneandel på 39 prosent av alle ansatte inkludert midlertidige ansatte. Kvinneandelen blant ledere var på 32 prosent, som er en reduksjon på fire prosentpoeng sammenlignet med året før. Selskapet vil arbeide strukturert videre med området.

For 2021 er det for første gang gjennomført lønnskartlegging i henhold til aktivitets- og redegjørelsesplikten. Formålet med denne kartleggingen er å avdekke lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og er et viktig verktøy i selskapets forebyggende arbeid for å hindre diskriminering. Kartleggingen er gjennomført i samarbeid med de tillitsvalgte. På selskapsnivå er kvinners andel av menns lønn 92 prosent, noe som er ett prosentpoeng lavere enn året før.

Les mer om både kjønnslikestillingen og hvordan selskapet arbeider med å fremme likestilling og hindre diskriminering i likestillingsredegjørelsen.

Alders- og kjønnsfordeling alle ansatte

Styrende dokumenter og arbeidsmiljø

Det er i første rekke likestillings- og diskrimineringsloven, arbeidsmiljøloven og de lokale tariffavtalene som regulerer forholdet mellom selskapet og medarbeidere. Videre følger selskapets HR-policy og retningslinjer for blant annet helse, miljø og sikkerhet (HMS), etikk og antikorrupsjon, lønn og belønning.

Norsk Tipping hadde i 2021 ingen skader på jobb, og sykefraværet var på 3,6 prosent. Dette er en nedgang på 0,3 prosentpoeng sett i forhold til 2020. Norsk Tipping har et overordnet mål om å holde sykefraværet under 4 prosent.

Puls-undersøkelser

Selskapet gjennomfører pulsmålinger hvert tertial. Spørsmålene er knyttet til medarbeideres trivsel, arbeidsglede og engasjement, etterlevelse av lederprinsippene og andre aktuelle spørsmål. Målingene gir nyttig innsikt i arbeidet med å utvikle organisasjonen. Personalledere følger opp resultater og tiltak i egne enheter. Pulsmålingene viser jevnt over høy trivsel og arbeidsengasjement blant Norsk Tippings medarbeidere.

Ansatte fikk i 2021 mulighet til å skrive kommentarer om egen arbeidshverdag og mot slutten av året var spørsmålet spisset til å gjelde hva som er viktig for en velfungerende arbeidshverdag etter covid-19-pandemien. Undersøkelsene ga nyttig innsikt i organiseringen av arbeidshverdagen fremover.

Fagforeninger

Selskapet har fire fagforeninger, og 274 av selskapets ansatte er organisert i en fagforening. Selskapet arbeider kontinuerlig med å sikre et tillitsbasert og godt samarbeid med de lokale tillitsvalgte.

I dette kapittelet kan du også lese om:

Illustrasjon, Ledelse

Ledelse

Bli kjent med de øverste lederne i Norsk Tipping.

Les mer
Illustrasjon, Styret

Styret

En oversikt over styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse.

Les mer
Illustrasjon, Interessenter

Interessenter

Åpen dialog med interessenter er avgjørende for å lykkes med samfunnsoppdraget.

Les mer