Hva leter du etter?

Samfunn og marked

Spillmarkedet

Omsetningen i pengespillmarkedet gikk noe ned i 2021, men Norsk Tippings andel av totalmarkedet ser ut til å øke noe.

Det foreligger ikke offisielle tall, men Norsk Tipping estimerer det regulerte norske pengespillmarkedet til 11,1 milliarder kroner, en økning på 200 millioner sammenlignet med 2020. 

Målt i netto omsetning – etter at alle premier er utbetalt – estimeres det regulerte markedet å utgjøre 86 prosent av alt pengespill i Norge.  

Norsk Tippings netto omsetning øker med om lag 150 millioner kroner, fra 8,5 til 8,65 milliarder. Det gir en markedsandel på cirka 67 prosent, som er en liten økning sammenlignet med 2020. I det øvrige regulerte markedet estimeres en liten nedgang for Norsk Rikstotos hestespill og i bingomarkedet. Styrket ansvarlighetsrammeverk for hestespillene og nedstenging av bingohaller under covid-19-pandemien, er medvirkede årsaker til nedgangen. 

Det uregulerte markedet estimeres noe ned både i omsetning og markedsandel, og utgjør cirka 14 prosent av alt pengespill i Norge.  

Norsk Tippings anslag bygger på en kombinasjon av tilgjengelige tall og egen kunnskap og erfaring. Lotteritilsynets offisielle tall for 2021 er ikke publisert, men forventes å foreligge i løpet av første halvår. 

Bremser kasinovekst

Befolkningsundersøkelsen og statistikk fra Hjelpelinjen for spilleavhengige viser at nettkasinospill skaper mest pengespillproblemer både i Norge og Europa. I desember 2020 reduserte Norsk Tipping den månedlige maksimale tapsgrensen for nettkasinospill fra 10 000 kroner til 7 500 kroner. Erfaringene var positive. I 2021 ønsket selskapet å dempe omsetningen på nettkasino enda mer, og maksimal tapsgrense ble redusert til 5 000 kroner i måneden. Sammenlignet med våren 2020 er tapsgrensene for nettkasino halvert.

Norsk Tipping estimerer at omsetningen dempes med opp mot 250 millioner kroner i året etter nedjusteringen.

Selv med halverte tapsgrenser, var omsetningen på kasino- og høyrisikospill på samme nivå som i 2020.

Styrket kanalisering

Selv med halverte tapsgrenser, var omsetningen på kasino- og høyrisikospill på samme nivå som i 2020. I samme periode var kundeveksten på seks prosent, uten at det har medført økt omsetning. Norsk Tipping jobber aktivt med å bidra til å redusere antall nettkasinokunder i det norske pengespillmarkedet.

Norsk Tippings sportsspill bidro også sterkt til økt kanalisering i 2021. Sammenlignet med 2020 var kunde- og omsetningsveksten på henholdsvis 20 og 30 prosent. Selskapet fornyet oddstilbudet, og det har bidratt til å flytte både kunder og omsetning bort fra uregulerte aktører og tilbake til det regulerte markedet. Samtidig ser vi økt effekt av myndighetstiltak, som for eksempel betalingsformidlingsforbudet.

Lotterispill mest populært

Lotteri- og skrapespill er fortsatt de suverent mest populære spillene på det norske markedet, med over 2 millioner aktive kunder. Totalt står lotterispill for over 50 prosent av all pengespillomsetning i markedet. Med 1,9 millioner kunder er Lotto det mest attraktive pengespillet i kategorien, og i Norge. En sterk lotteriportefølje er sentralt for selskapets totale kanaliseringskraft og sikrer lavrisikospillenes posisjon i det regulerte markedet.

Mindre pengespillreklame

Den 1. januar 2021 trådte den nye kringkastingsloven i kraft. Brutto mediekjøp er redusert med 40 prosent sammenlignet med 2020. Det er størst nedgang for ulovlig reklame, men også for de regulerte aktørene er det en nedgang.

De skjerpede retningslinjene for markedsføring har ført til endringer både i innhold og omfang av reklame for regulerte aktører.

Befolkningsundersøkelsen fra 2019 pekte blant annet på omfanget av pengespillreklame som en av årsakene til økt problem- og risikospill.

Ny pengespillov og DNS-blokkering

Arbeidet med ny pengespillov og innholdet i denne fortsatte gjennom 2021. Les mer om det her.

I dette kapittelet kan du også lese om:

Illustrasjon, Politikk og regulering

Politikk og regulering

Nye lover og reguleringer.

Les mer
Illustrasjon, Status spilleproblemer i Norge

Status spilleproblemer i Norge

Samlet oversikt over statistikk og målinger for spilleatferd.

Les mer
Illustrasjon, Markedsføring av pengespill

Markedsføring av pengespill

Revidert kringkastingslov og reduserte utgifter til markedsføring.

Les mer
Illustrasjon, Regulering i Europa

Regulering i Europa

Kraftige grep for å begrense reklame for høyrisikospill i Norge og Europa.

Les mer