Hva leter du etter?

Demoside

Dette er ingressen

Styrets forslag til disponering av overskuddet er som følger

Tippenøkkelen5 497 mill.kr
Grasrotandelen 737 mill.kr
Bingoentreprenørenes overskuddsformål36 mill.kr
Tiltak mot spilleavhengighet 17 mill.kr
Sum overskuddsdisponering 6 286 mill.kr

Gabriella:

under hver tabell, legg til en placeholder hvor du skriver inn dine kommentarer

f eks her

tabellen mangler topplinje
tabellen er alt for bred

eller andre steder
kolonnene med tall må være like brede
linje 1, 3 og 4 skal ha fet skrift

Restoverskudd til utbetaling

Beløp i mill. kr.20212020
Årets overskuddsdisponering6 2866 167
Forskuddsutbetalinger1 4531 374
Totalt4 8334 793

Forskuddsutbetalinger og disponeringer til overskuddsmottakerne

Restoverskudd og disponeringer tilsvarer årets overskuddsdisponering fratrukket forskuddsutbetalinger/ disponeringer til overskuddsmottakerne basert på opptjent overskudd gjennom året.
Beløp i mill. kr.20212020
Helse- og rehabiliteringsformål117111
Bingoentreprenørenes overskuddsformål1317
Grasrotmottakere493460
Idrettsformål804770
Kulturformål2515
Totalt1 4531 374

Note 15 annen kortsiktig gjeld 1

Beløp i mill. kr.20212020
Depositum kommisjonærer2930
Bonuspotter knyttet til spillene188104
Skyldig feriepenger3635
Gjeld spillerkonti384351
Periodiseringer88394
Totalt726913

Transaksjoner med nærstående parter

Kjøp av varer og tjenester20212020
Buypass AS (tilknyttet selskap)211191
Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS108
Totalt221199
Kjøp av varer og tjenester fra Buypass AS knytter seg til ID- og betalingstjenester knyttet til spillene. Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS leverer spill og plattformtjenester. Tjenesten er konkurranseutsatt etter lov om offentlige anskaffelser.

Note 14 Mellomværende med datterselskaper og tilknyttende selskaper 1

Beløp i mill. kr. 20212020
Kortsiktig gjeld til selskaper i samme konsern00
Kortsiktig gjeld (leverandørgjeld) til tilknyttet selskap1818
Kortsiktige fordringer på selskaper i samme konsern00
Kortsiktige fordringer på tilknyttet selskap00

Samlede pensjonsforpliktelser

Beløp i mill. kr.20212020
Ufonderte pensjonsordninger 6158
Fonderte pensjonsordninger 134120
Driftspensjon11
Totale pensjonsforpliktelser197180

Ufonderte pensjonsavtaler og driftspensjon

Beløp i mill. krUfonderte avtalerDriftspensjon
Avsetning per 01.01581,0
Ny avsetning/kostnad i perioden5-
Utbetalt i 202120,4
Forpliktelse per 31.12610,6
Avsetning/kostnad i perioden er i sin helhet belastet regnskapet for 2019.

Økonomiske forutsetninger

20212020
Diskonteringsrente1,90 %1,50 %
Forventet avkastning på fondsmidler3,10 %2,40 %
Forventet lønnsregulering2,75 %2,00 %
Forventet G-regulering2,50 %1,75 %
Som økonomiske forutsetninger er NRS(V) Pensjonsforutsetninger (januar 2022) lagt til grunn.
Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Beregningene er basert på dødelighetforutsetninger etter K2013.

Ufonderte pensjonsavtaler og driftspensjon
Selskapet har ufonderte pensjonsavtaler som nevnt i note 2, samt avtaler med enkelte ansatte om driftspensjon i forbindelse med fratreden i selskapet. Avtalen om driftspensjon gir rett til 66% av lønn inntil fylte 67år.

Pensjonsforpliktelse

Beløp i mill. kr.31.12.202131.12.2020
Beregnede pensjonsforpliktelser1 128974
Arbeidsgiveravgift6955
Pensjonsmidler (til markedsverdi)-642-587
Netto påløpt pensjonsforpliktelse554441
Ikke resultatført virkning av estimatavvik-420-321
Netto pensjonsforpliktelser134120

Pensjonskostnad

Beløp i mill. kr.20212020
Nåverdi av årets pensjonsopptjening4647
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen1416
Avkastning på pensjonsmidler-14-23
Ansattes egenandel til pensjonsordningen-6-6
Administrasjonskostnader11
Netto pensjonskostnad før amortisering4135
Resultatført virkning av estimatavvik1113
Periodisert arbeidsgiveravgift 1)88
Netto pensjonskostnad fonderte pensjonsordninger6055
Antall yrkesaktive med i beregningen450445
Lang tekst etter hovedtittel "Note 13 pensjonsforpliktelser", før tabell. Finn i excel i fane "noter"

1) Arbeidsgiveravgift er netto ytelsesbasert pensjonsforpliktelse multiplisert med gjeldende prosent for arbeidsgiveravgift. Netto aktuarmessige gevinster og tap som ikke er innregnet i balansen inkluderer arbeidsgiveravgift

Note 12 egenkapital 1

I henhold til pengespilloven og retningslinjer fra Kulturdepartementet har selskapet et investeringsfond.
Investeringsfondet inngår opptjent egenkapital på linje med annen egenkapital.
Beløp i mill. kr.AksjekapitalBundet egenkapitalfondInvesteringsfondAnnen egenkapitalSum
Egenkapital per 31.12.20200.151509326485
Årets endring i egenkapital
Tilført fra årets overskudd6 2866 286
Årets overføringer til overskuddsmottakerne-6 286-6 286
Samlet bevegelse i regnskapsåret00
Egenkapital per 31.12.20210.151509326485

Note 9 Andre fordringer 1

Beløp i mill. kr.20212020
Kundefordringer00
Forskuddsbetalte kostnader4257
Personallån/ lønnsforskudd *)66
Øvrige kortsiktige fordringer4857
Totalt95121
Andre fordringer består av forskuddsbetalte/periodiserte kostnader og øvrige kundefordringer med forfall kortere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Note 7 Andre langsiktige fordringer 1

Beløp i mill. kr.20212020
Langsiktige lån til ansatte*)1013
Øvrige fordringer2931
Totalt3944
*) Selskapet tilbyr boliglån til ansatte med tilsvarende betingelser som i Statens Pensjonskasse.

Note 6 investeringer i datterselskaper og tilknyttende selskaper 1

FirmaAnskaffet i årForretn. kontorEierandelStemmeandelKostpris på aksjepostenBokført verdi
Datterselskaper
Norske Spill AS2009Hamar100%100%11
Sum datterselskaper11
Tilknyttede selskaper
Buypass AS2006/2009/2011Oslo50%50%3232
Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS2018Hamar25%25%11
Sum tilknyttede selskaper3434
Totalt3434
Ingen tabell tittel, starte rett er hovedtittel "Note 6 investeringer i datterselskaper og tilknyttende selskaper".

I henhold til regnskapslovens § 3-8 andre ledd er datterselskapet ikke konsolidert inn i Norsk Tipping AS sitt regnskap. Begrunnelsen for å utelate selskapene fra konsolidering er at de ikke har betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat.

Årsregnskapet for Norske Spill AS er ikke avlagt.

Årsregnskapet for Buypass er ikke avlagt. Det foreløpige konsernregnskapet for Buypass AS viser et overskudd på 22 mill.kr og en egenkapital på 185 mill. kr. Det ble inntektsført utbytte på 8,75 mill. kr i 2021.

Selskapet Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS ble stiftet 1.10.2018. Selskapet er etablert som et joint venture i samarbeid med fire andre statlige spillselskap. Selskapet hadde i 2020 et underskudd på 270 tusen kroner og en egenkapital på 12,6 mill.kr

Finanskostnader

Beløp i mill. kr.20212020
Rentekostnader11
Andre finanskostnader00
Kurstap2120
Totale finanskostnader2221
Selskapet har konti i NOK, EUR, SEK og USD. Innestående på valutakonti er normalt begrenset i forhold til behov knyttet til løpende drift. Premietransaksjoner i spill som avholdes i samarbeid med øvrige regulerte spilltilbydere (Vikinglotto, Eurojackpot) gjennomføres i EUR og medfører at selskapet i perioder kan ha større beholdning av EUR.

I henhold til selskapets vedtekter overføres fri likviditet utover 2,5 prosent av netto spillinntekter foregående år hver måned til selskapets kontolån til statskassen i Norges Bank. Rentebetingelsene for innskuddet følger statens foliorente for innskudd.

Selskapet har ingen valutaterminkontrakter.

Finansinntekter

Beløp i mill. kr.20212020
Renteinntekter520
Finansinntekter datterselskaper og tilknyttede selskaper90
Kursgevinst49
Totale finansinntekter1729

Note 4 Andre driftskostnader 1

Beløp i mill. kr.20212020
Drift av anlegg og maskiner445424
Telekommunikasjon5356
Reklame209222
Kostnader til Lotteri- og stiftelsestilsynet4442
Konsulentbistand og honorarer121104
Distribusjon og fraktkostnader3844
Trykksaker og rekvisita2829
TV- produksjon3230
Øvrige kostnader6852
Sponsor og profilering118132
ID- og betalingsløsninger193185
Totalt andre driftskostnader1 3491 319

Av- og nedskrivninger

20212020
Immaterielle eiendeler1518
Driftsmidler9077
Totale avskrivninger10595

Immaterielle eiendeler

Beløp i mill. kr. IT- infrastrukturSpill og spill-applikasjonerDistribusjons-kanalerAvtalerTotalt
Anskaffelseskost pr 1.1.202129118033012813
Avgang i året-
Tilgang i året17---17
Anskaffelseskost pr 31.12.202130818033012830
Akk. av- og nedskrivninger27917832812796
Bokført verdi pr 31.12.20212922033
Årets avskrivning13-2015
Avskrivningsplan (lineær)5 år3-7 år5-7 år3 år
Immaterielle eiendeler vedrører utviklingsprosjekter som er gjennomført i selskapets regi. Prosjektene vedrører utvikling av nye løsninger eller tilpasninger av innkjøpte løsninger fra eksterne leverandører.
Det forventes at samlet inntjening av balanseførte eiendeler minst motsvarer tilvirkningskostnad. Kostnader knyttet til lønn og andre personalkostnader til ansatte som er engasjert i utviklingsarbeidet er ikke balanseført siden selskapet ikke har pålitelig måling av dette.

Varige driftsmidler

Beløp i mill. kr.KunstKjøretøyMask., utstyr og inventarTomter, byggTotalt
Anskaffelseskost pr 1.1.2021111 9094862 397
Avgang i året--00
Tilgang i året-561065
Anskaffelseskost pr 31.12.2021111 9644962 463
Akk. av- og nedskrivninger-11 7373612 099
Bokført verdi pr 31.12.20211-228135364
Årets avskrivning--652590
Avskrivningsplan (lineær)Ingen avskr.5 år3-6 år10-25 år
Selskapet har enkelte uvesentlige kostnadsførte leieavtaler vedrørende biler, kontormaskiner og utstyr.

Note 2 lønns- og personalkostnader 4

Revisor, beløp i tusen kr20212020
Ordinær revisjon441481
Andre attestasjonstjenester5217
Skatterådgivning00
Andre tjenester567
Totalt498564

Gjeldende honorarsats til styret

Verv Honorarsats
Styreleder kr 269 100
Nestleder kr 172 800
Styremedlem kr 147 200
Leder revisjonsutvalgkr 60 200
Medlem revisjonsutvalgkr 41 700
Leder kompensasjonsutvalgkr 16 100
Medlem kompensasjonsutvalgkr 7 500
Vararepresentanter godtgjøres med kr 8 200 pr. fremmøte.
Samlet godtgjørelse utbetalt til styremedlemmer i 2021 var 1 642 000
Det er ingen bonusordninger i selskapet, verken for ledere eller øvrige ansatte.
Antall årsverk i 2021 var 431, mens det i 2019 var 435.

Selskapet yter boliglån til ansatte med samme betingelser som Statens Pensjonskasse. I tillegg kan ansatte søke om kortsiktige lån på inntil 4 månedslønner. Se note 8 og11. Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til adm. dir, styreleder eller andre nærstående.

Ytelser til ledende ansatte i 2021

NavnStillingLønn og honorarerAndre godtgjørelserPensjons-kostnaderTotalt
Åsne HavnelidAdministrerende direktør2 879104683 357
Stein Willy AndreassenDirektør økonomi og virksomhetsstyring1 627103041 941
Tonje SagstuenDirektør ansvarlighet, samfunn og kommunikasjon1 694103812 085
Per Ove SkomakerstuenDirektør IT drift1 519101 1662 695
Per Kristian MengshoelDirektør innovasjon og utvikling1 271103241 605
Thorbjørn UnnebergDirektør kundemøte1 832168182 666
Styret fastsetter administrerende direktørs lønn og øvrige betingelser, mens Kulturdepartementet fastsetter honorarene til styret.
Det er ikke inngått særskilte avtaler om pensjon med administrerende direktør utover de generelle betingelser som gjelder for alle ansatte.
Ved ufrivillig fratreden er det avtalt etterlønn på inntil 6 månedslønner dersom annet ikke avtales særskilt.
Det foreligger ingen avtaler om særskilt godtgjørelse ved fratredelse eller lignende for øvrige ansatte i Norsk Tipping AS.
Selskapet har avtaler om alderspensjon med totalt fem nåværende ansatte og fire tidligere ansatte i ledende stillinger med lønn over 12G som sikrer 66 prosent av lønn fra 67 år og andre tilleggsytelser. Denne ordningen er lukket og det inngås ikke tilsvarende avtaler ved nye ansettelser. Se for øvrig ufonderte pensjonsordninger i note 16.
Selskapets fonderte pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 2 Lønns- og personalkostnader 1

20212020
Lønn og honorarer334317
Arbeidsgiveravgift5449
Pensjonskostnader5951
Andre sosiale tiltak55
Totalt453422
Naturalytelser88

Netto spillinntekter per virksomhetsområde (spillinnsatser fratrukket premieandeler)

Netto spillinntekter20212020
Lotterispill5 5345 594
Sportsspill1 121882
Skrapespill455484
Terminalspill292301
Nettbaserte spill1 2681 249
Totale netto spillinntekter8 6708 510
Spillinntektene omfatter kalenderukene 1-52 i 2021 (4. januar 2021 - 2. januar 2022).
Selskapets virksomhet er rettet mot det norske markedet. Det er ingen naturlige geografiske markedsinndelinger.

Spillinntekter per virksomhetsområde

Selskapets virksomhetsområder er fordelt etter spillkategori basert på grunnleggende egenskaper ved spillene.
Spillinntekter20212020
Lotterispill11 11811 243
Sportsspill4 8093 575
Skrapespill1 0291 071
Terminalspill3 9754 060
Nettbaserte spill22 81022 644
Totale spillinntekter43 74142 594

Nøkkeltall per spill 2014

ProduktBruttoomsetningAntall aktive spillereAntall premier 1Premieandel
Eurojackpot404 864 575526 251707 96049,6 %
Extra955 250 650685 0463 180 56949,2 %
Flax1 121 220 600796 7799 999 97051,5 %
Joker881 825 7001 268 3963 686 52049,1 %
Keno287 417 435146 5243 407 18455,2 %
Lotto3 395 021 1901 706 5075 221 18149,5 %
Oddsen2 577 088 478244 4214 618 87275,0 %
Tipping574 327 398214 254881 30153,8 %
Viking Lotto2 366 327 4151 310 2827 715 77248,9 %
ProduktNettoomsetningAntall aktive spillerAntall premier2Premieandel
Belago220 880 81630 629142 036 79691,7 %
Multix575 006 817102 581225 385 00892,0 %
ProduktNettoomsetningAntall aktive spillereAntall premier 3Premieandel
Instaspill 4318 062 928180 577151 445 72792,9 %
* Én vinnerkupong = én premie per premiegruppe per spill per spillomgang (eksempel: Én 11'er og fire 10'ere i Tipping = to vinnerkuponger)
** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
*** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
**** Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.

Nøkkeltall per spill 2015

ProduktBruttoomsetningAntall aktive spillereAntall premier 1Premieandel
Eurojackpot590 808 925572 738850 95249,6%
Extra900 811 350634 5353 051 85147,8%
Flax1 148 706 125868 64310 183 28748,6%
Joker873 908 8601 226 4283 555 20147,5%
Keno297 370 540142 0193 493 82560,4%
Lotto3 953 066 4691 683 16411 496 29548,1%
Nabolaget152 700 500403 174263 84596,8%
Oddsen2 658 029 294229 4894 668 42874,3%
Tipping563 930 102206 057801 06953,5%
Viking Lotto2 300 849 2551 283 0157 388 89049,2%
ProduktNettoomsetningAntall aktive spillerAntall premier 2Premieandel
Belago236 629 63531 847122 670 60691,5%
Multix561 759 25094 668221 338 82492,1%
ProduktNettoomsetningAntall aktive spillereAntall premier 3Premieandel
Instaspill 4436 861 339215 977209 366 84193,1 %
* Én vinnerkupong = én premie per premiegruppe per spill per spillomgang (eksempel: Én 11'er og fire 10'ere i Tipping = to vinnerkuponger)
** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
*** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
**** Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.

Nøkkeltall per spill 2016

ProduktBruttoomsetningAntall aktive spillereAntall premier 1Premieandel
Eurojackpot735 135 725709 6761 061 57931,4%
Extra856 643 550630 3243 116 76649,4%
Flax1 091 011 400817 317 9 424 75753,5%
Joker905 682 6001 292 6373 775 09349,4%
Keno289 169 330159 0093 405 41556,1%
Lotto4 054 095 9051 736 00613 206 65646,0%
Nabolaget207 894 950352 305492 21075,0%
Oddsen2 764 188 894265 5365 064 95376,1%
Tipping528 942 037199 801874 52853,4%
Viking Lotto2 991 144 8201 555 0349 773 10746,1%
ProduktNettoomsetningAntall aktive spillerAntall premier 2Premieandel
Belago251 337 55333 000116 714 98391,7%
Multix521 672 78894 454204 702 65892,2%
ProduktNettoomsetningAntall aktive spillereAntall premier 3Premieandel
Instaspill 4532 609 126282 506251 961 43693,2 %
* Én vinnerkupong = én premie per premiegruppe per spill per spillomgang (eksempel: Én 11'er og fire 10'ere i Tipping = to vinnerkuponger)
** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
*** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
**** Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.

Nøkkeltall per spill 2017

ProduktBruttoomsetningAntall kunderAntall vinnerkuponger 1Premieandel
EUROJACKPOT815 904 875697 4371 198 07049,6%
EXTRA816 544 400619 4802 857 65348,8%
FLAX1 118 687 275825 4539 369 26852,6%
JOKER888 880 9801 297 6613 711 00649,2%
KENO273 846 470174 8993 321 86556,4%
LOTTO4 100 579 8501 768 08913 452 17546,3%
NABOLAGET236 606 600378 512679 56070,4%
ODDSEN2 753 988 935258 9375 125 42076,6%
TIPPING527 565 786208 6811 045 39054,4%
VIKINGLOTTO2 867 935 8351 462 5808 352 51450,1%
ProduktNettoomsetningAntall kunderAntall vinnerkuponger 2Premieandel
BELAGO262 197 83333 819112 229 76892,2%
MULTIX483 409 06189 409176 245 96292,2%
ProduktNettoomsetningAntall kunderAntall vinnerkuponger 3Premieandel
INSTASPILL 4720 376 334355 074352 101 59093,4 %
* Én vinnerkupong = én premie per premiegruppe per spill per spillomgang (eksempel: Én 11'er og fire 10'ere i Tipping = to vinnerkuponger)
** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
*** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
**** Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.

Nøkkeltall per spill 2018

ProduktBruttoomsetningAntall kunderAntall vinnerkuponger 1Premieandel
EUROJACKPOT1 461 012 4251 011 9362 162 00449,6 %
EXTRA753 013 800588 6412 596 77948,8 %
FLAX1 117 611 375874 9808 804 72850,7 %
JOKER881 099 2401 300 4993 670 54049,2 %
KENO284 890 640191 0813 421 81363,1 %
LOTTO4 118 536 2901 805 96313 449 11746,1 %
NABOLAGET226 269 100374 765731 10675,8 %
ODDSEN3 025 479 071310 7875 858 83778,0 %
TIPPING530 899 872206 984889 85753,8 %
VIKINGLOTTO2 796 452 0401 422 0167 647 56150,1 %
ProduktNettoomsetningAntall kunderAntall vinnerkuponger 2Premieandel
BELAGO274 562 64036 546102 304 87892,7%
MULTIX417 249 12080565139 532 99892,3%
ProduktNettoomsetningAntall kunderAntall vinnerkuponger 3Premieandel
INSTASPILL 4840 260 870419 894428 006 11594,0 %
* Én vinnerkupong = én premie per premiegruppe per spill per spillomgang (eksempel: Én 11'er og fire 10'ere i Tipping = to vinnerkuponger)
** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
*** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
**** Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.

Nøkkeltall per spill 2019

ProduktBruttoomsetningAntall kunderAntall vinnerkuponger 1Premieandel
Eurojackpot1 662 567 0751 076 2812 469 02549,6 %
Extra716 064 150596 3372 494 14949,0 %
Flax1 050 804 425843 014 8 483 57853,6 %
Joker877 075 2601 298 4203 651 91549,1 %
Keno278 782 570169 1673 318 22650,9 %
Lotto4 174 547 3501 819 24513 660 18649,0 %
Nabolaget220 571 900381 414718 06177,8 %
Oddsen3 254 613 709320 4296 279 68978,5 %
Tipping542 493 856215 123934 65955,0 %
Vikinglotto2 635 233 5761 389 0137 295 06750,2 %
ProduktNettoomsetningAntall kunderAntall vinnerkuponger 2Premieandel
Belago220 240 74633 62886 308 74493,0 %
Multix282 586 90160 845295 892 05992,3 %
ProduktNettoomsetningAntall kunderAntall vinnerkuponger 3Premieandel
Instaspill 4979 526 519468 413524 116 61494,6 %
* Én vinnerkupong = én premie per premiegruppe per spill per spillomgang (eksempel: Én 11'er og fire 10'ere i Tipping = to vinnerkuponger)
** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
*** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
**** Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.

Nøkkeltall per spill 2020

ProduktBruttoomsetningAntall kunderAntall vinnerkuponger 1PremieandelSnittomsetning pr spiller
Eurojackpot2 105 144 8251 167 9673 133 88251,7 %1 802
Extra709 265 850605 9082 396 61349,5 %1 171
Flax1 089 495 1501060024 58 151 10950,0 %
Joker892 015 4001 327 2833 719 57749,3 %672
Keno283 782 225166 6983 290 28052,8 %1 702
Lotto4 327 886 8701 856 51514 098 65648,9 %2 331
Nabolaget223 564 300350 520734 11978,2 %638
Oddsen3 142 845 235320 7396 146 45578,1 %9 799
Tipping433 442 109201 126719 71154,2 %2 155
Vikinglotto2 702 510 5861 410 6267 562 11948,9 %1 916
ProduktNettoomsetningAntall kunderAntall vinnerkuponger 2PremieandelSnittomsetning pr spiller
Belago133 584 09524 35954 366 63693,1 %5 484
Multix167 471 74146 28858 859 83292,5%3 618
ProduktNettoomsetningAntall kunderAntall vinnerkuponger 3PremieandelSnittomsetning pr spiller
Instaspill 41 237 260 499557 214696 370 47494,5 %2 283
* Én vinnerkupong = én premie per premiegruppe per spill per spillomgang (eksempel: Én 11'er og fire 10'ere i Tipping = to vinnerkuponger)
** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
*** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
**** Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.
***** Endret beregning av kundegrunnlag for Flax solgt i butikk. Ny beregning tar utgangspunkt i kundegrunnlag målt for rapporteringsåret som helhet, mens tidligere beregning tok utgangspunkt i siste tre måneder.

Nøkkeltall per spill 2021

ProduktBruttoomsetningAntall kunderAntall vinnerkuponger 1PremieandelSnittomsetning pr spiller
Eurojackpot1 971 971 0751 084 6472 891 09749,7%1 818
Extra643 644 050521 2782 031 86850,2%1 235
Fantasy918 3353 64358273,5%252
Flax1 023 571 7001 114 281 57 277 66248,3%919
Joker862 278 6801 324 8803 596 38149,2%651
Keno279 240 880175 8113 222 91255,7%1 588
Lotto4 266 504 3501 848 18413 991 60949,0%2 308
Nabolaget226 538 300319 062724 33175,8%710
Oddsen4 280 299 856411 2067 958 81379,4%10 409
Tipping525 731 410195 913928 43754,3%2 683
Vikinglotto2 869 385 5781 351 3876 799 03642,8%2 123
ProduktNettoomsetningAntall kunderAntall vinnerkuponger 2PremieandelSnittomsetning pr spiller
Belago118 338 23520 98848 301 63793,2%5 638
Multix173 886 56845 31963 461 12692,2%3 837
ProduktNettoomsetningAntall kunderAntall vinnerkuponger 3PremieandelSnittomsetning pr spiller
Instaspill 41 266 657 338582 410812 437 77094,4 %2 208
1) Én vinnerkupong = én premie per premiegruppe per spill per spillomgang (eksempel: Én 11'er og fire 10'ere i Tipping = to vinnerkuponger)
2) Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
3) Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
4) Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.
5) Endret beregning av kundegrunnlag for Flax solgt i butikk. Ny beregning tar utgangspunkt i kundegrunnlag målt for rapporteringsåret som helhet, mens tidligere beregning tok utgangspunkt i siste tre måneder.

Hovedtall

Beløp i mill. kr.2021202020192018201720162015201420132012
Spillinntekter43 74142 59440 26738 12234 91632 02929 74226 91121 64119 245
Netto spillinntekter 18 6708 5108 1568 1427 8357 6807 2346 7266 3606 301
Salgsprovisjoner475520620706761828847823833836
Spillprovisjoner i % av netto spillinntekter5,5%6,1%7,6%8,7%9,7%10,8%11,7%12,2%13,1%13,3%
Driftsresultat6 2916 158560354735 2224 9834 4274 1343 8623 938
Driftsmargin72,6 %72,4%68,7 %67,2%66,6 %64,9%61,2%61,5%60,7%62,5%
Årsresultat6 2866 1675 6765 5235 2515 0024 4854 2153 9464 039
Resultatgrad i % av netto omsetning72,5 %72,5 %69,6 %67,8 %67,0 %65,1 %62,0 %62,7 %62,0 %64,1 %
Antall ansatte 31.12 404410420413406408404406381362

Grasrotmidler, antall mottakere og antall bidragsytere per år 2009 til 2019

ÅrGrasrotmidlerMottakereGivereSnitt mottakereSnitt givere
2009210 943 85414 501519 52114 547406
2010264 153 68317 106638 37015 442414
2011295 646 79719 342701 46915 285421
2012340 087 73521 279759 57615 982448
2013339 554 11023 009768 06614 757442
2014357 529 15124 288807 45114 720443
2015394 806 48125 368834 25615 563473
2016448 030 06826 698906 03316781494
2017455 240 32728 588951 54315 924478
2018649 007 92530 7721 044 34021 091621
2019698 265 43932 8521 098 42721 255636
2020716 830 04637 3381 345 33019 198533
Sum4 453 265 56936 2631 343 072
Unike mottakere og giver for hele perioden

Grasrotanalyse for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

Andre29948548 091
Andre helsetjenester56322 41211 730 875
Annen utdanning15284144 896
Arbeidsopplæring16017 145
Arbeidstakerorganisasjoner46 
Barne- og ungdomsorganisasjoner2 07151 57125 182 456
Bolig- og lokalmiljø45556269 948
Dyrevern16767 99632 559 111
Forskning og utvikling9237121 359
Frivillighetssentraler1182 7261 369 428
Grunn og videregående utdanning536 39 280
Høgskole og universitet33284
Idrett10 711681 338374 583 098
Interesseorganisasjoner3 22580 81644 321 812
Internasjonale aktiviteter31613 1776 066 214
Juridisk rådgivning412367 879
Krisehjelp og støttearbeid21510 1595 289 823
Kultur og kunst8 008149 25671 063 137
Lokalsamfunnsutvikling3 19150 23227 261 845
Mangfold og inkludering4006 0313 158 597
Natur- og miljøvern3124 8152 084 989
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner11 
Pengeutdelende stiftelser132 2841 541 394
Politiske organisasjoner121882367 488
Rekreasjon og sosiale foreninger7 931128 12471 093 172
Sosiale tjenester1 20857 54630 362 727
Sykehjem1268 396
Sykehus og rehabilitering416474 867
Tros- og livssynsorganisasjoner8818 7774 188 522
Yrkessammenslutninger19999 462
Økonomisk og materiell støtte1774 664 3 303 974
  39 7681 345 349716 830 269

Grasrotandelen fordeling pr kategori 2

 202020192018
Antall givere tilknyttet1 345 3301 246 4061 181 272
Grasrotmidler generert716 830 046698 265 345649 007 918
Snittbeløp grasrotmidler per grasrotgiver533560549

Grasrotandelen fordeling pr kategori 1

 202120202019
Antall givere tilknyttet1 375 3711 345 3301 246 406
Grasrotmidler generert737 116 369716 830 046698 265 345
Snittbeløp grasrotmidler per grasrotgiver536533560

Ansvarlig spillvirksomhet dagsgrenser 2021

DagsgrenserMaks beløpAntall spillere med grense (spilt hos NT i 2021)Gjennomsnittlig verdi på satt grense (per desember 2021)
Totalgrensekr 20 0001 072 780kr 2 832
Instaspill (delgrense)kr 2 000846 783kr 672
Multix (delgrense)kr 65053 441 kr 599
Belago (delgrense)kr 90029 656kr 823
Den lavere gjennomsnittlige instaspillgrensen i 2021 sammenlignet med 2020 skyldes i stor grad de to grensenedsettingene i desember 2020 og september 2021.
Gabi: de to øverste radene skal kanskje være bold?

Ansvarlig spillvirksomhet månedsgrenser 2021

MånedsgrenserMaks beløpAntall spillere med grense (aktive spillere i 2021)Gjennomsnittlig verdi på satt grense (per desember 2021)
Totalgrensekr 20 0001 072 780kr 4 710
Instaspill (delgrense)kr 5 000846 783kr 1 632
Multix (delgrense)kr 2 70053 441kr 2 386
Belago (delgrense)kr 4 40029 656kr 3 748

Ansvarlig spillvirksomhet type pause 2021

Type pauseAntall pauser/utestengelser
(avrundet til nærmeste tusen)
Antall unike spillere
(avrundet til nærmeste tusen)
Utestengelse6 0004 000
180 dagers pause60 00017 000
30 dagers pause49 00013 000
7 dagers pause45 000 9 000
1 dags pause23 0007 000

Ansvarlig spill type pause 2020

2020
Type pause
Antall pauser/utestengelser
(avrundet til nærmeste tusen)
Antall unike spillere
(avrundet til nærmeste tusen)
Utestengelse8 0005 000
180 dagers pause50 00015 000
30 dagers pause37 00011 000
7 dagers pause32 0007 000
1 dags pause80 00026 000
Tabellen viser antall pauser og unike personer som har tatt de ulike pausene èn eller flere ganger i løpet av året.

Ansvarlig spillvirksomet månedsgrenser 2020

Status desember 2020
MånedsgrenserMaks. beløpAntall spillere som har satt grenseGjennomsnittlig verdi på satt grense
Totalgrense20 0001 057 4194 500
Instaspill (delgrense)kr 10 000/75008649972 110
Multix (delgrense)2 7001323192 089
Belago (delgrense)4 40056 8973 661
NT: venter på tall for grenser.

Ansvarlig spillevirksomhet, dagsgrenser, status desember 2020

Status desember 2020
DagsgrenserMaks. beløpAntall spillere som har satt grenseGjennomsnittlig verdi på satt grense
Totalgrense20 0001 057 4192 651
Instaspill (delgrense)kr 4 000/2 000864 997846
Multix (delgrense)650132 319543
Belago (delgrense)90056 897812
Nt: venter på tall for grenser

Overskuddsutd- til ÅR

ÅrSamlet utdelingIdrettForskningKulturStiftelsen DAM 1Stats-kassenBingo- formålGrasrot-
andelen
Andre formål 2
Nominelle beløp i millioner kroner
1948532000000
19491046000000
1950-19592677319000000
1960-1969544158385000000
1970-19791 8478421 005000000
1980-19897 8873 4322 629 1 2230603000
1990-199919 4135 8785 410 6 0896171 419000
20002 6558248248241830000
20012 7588588588581830000
20022 9031 050600 1 050 2030000
20032 9031 2003001 2002030000
20042 6111 20001 20019912000
2005 2 607 1 20001 20019512000
20062 7101 25001 25019812000
20072 8811 25001 2502191200150
20083 6771 55801 2502401200617
20093 8801 55801 250232120211617
20103 9361 55801 250235120264617
20113 8861 52501 224224122295604
20124 0301 6410 1 168 2201222340628
20133 9461 86008632271247339598
20144 2052 26306362461255356636
20154 4852 42306812311559394681
20164 8522 5970731277663447731
20175 2512 82507943021566455794
20185 5232 86108053061569648820
20195 6762 94008273141555697827
20206 1673 23109093451740717909
20216 2863 29409263521536737926
Total117 79751 357 12 212 29 459 5 9502 2525135 90010 153
Nominelle beløp i millioner kroner.
Prisjustert til 2021-verdi i NOK milliarder: 183,5
1) Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, samt øvrige mindre formål.

* Tidligere ExtraStiftelsen Helse og rehabilitering

Hjelpelinjen

Hovedproblemspillet (eller det eneste)tallprosent
Kasinospill (nett)27157%
Odds9019%
Poker174%
Bingo225%
Databingo40.8%
NT Belago30.6%
Hestespill102%
NT terminal (Multix)30.6%
Lotto / Viking Lotto/EuroJackpot/
Extra /Joker/Keno/Nabolaget
112%
Tipping00%
Skrapespill31%
Andre pengespill41%
Pengespill, men ikke spesifisert347%
Dataspill (spill som ikke er pengespill)30.6%
Totalt475100%
NT: skal det være overskriften? - Maja

Medarbeidere, kjønnsfordeling på alder

20-2930-3940-4950-5960+
Kvinner540443626
Menn644709934
Dette skal inn mellom tabell "kjønnsfordeling blant ledere" og "kjønnsfordeling på alder"
På direktørnivå er 3 av 7 kvinner
På nivå 3 er 13 av 35 kvinner
På nivå 4 er 4 av 13 kvinner

Dinamo: skal denne heller løses som diagram/graf?

Medarbeidere, kønnsfordeling blant ledere

under 3030-50over 50
Kvinner1710
Menn01523
Dinamo: skal denne heller løses som diagram/graf?

Medarbeidere, medarbeidere, kompetanse og organisasjon

Alle tall er ved utgangen av årene2021202020192018201720162015
Antall fast ansatte404413423413406408404
Antall årsverk431.05435429,8426,24419,6417,6406
Antall organiserte (ansatte)274269263254247240221
Antall uorganiserte (ansatte)130144160159159168183
Antall heltidsansatte404413423413406408402
Antall ansatte i deltidsstilling0000002
Andel midlertidig ansatte (i %)7,3 %9,7 %5,4 %5,3 %5,6 %5,3 %0,5 %
Prosentandel kvinner (av alle ansatte)37,0 %37,0 %37,0 %36,8 %37,8 %37,4 %37,9 %
Prosentandel menn (av alle ansatte)61 %63 %63,0 %63,2 %62,2 %62,6 %62,1 %
Intern turnover1,20 %2,2 %5,4 %8,9 %4,4 %4,4 %3,2 %
Ekstern turnover4,20 %3,1 %4,3 %2,7 %2,7 %2,2 %2,5 %
Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn       
Kvinnelige medarbeideres lønn i %-andel av mannlige91,60 %93,0 %93,0 %92,9 %92,5 %91,3 %91,3 %
Medarbeidere, kompetanse og organisasjon. Alle tall er ved utgangen av årene.

Kontantstrøm

Indirekte kontantstrøm Norsk Tipping AS
Beløp i mill. krNote20212020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad6 2866 167
Ordinære avskrivninger310595
Endring i kundefordringer814-69
Endring i leverandørgjeld-1040
Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn.151813
Endring i andre tidsavgrensningsposter10-184411
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter6 2286 656
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler383187
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-83-187
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Utbetalinger av utbytte6 2465 566
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-6 246-5 566
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter-101901
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse6 2085 306
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt6 1076 208

Samarbeidsavtaler

Beløp i mill. kr.202120202019
Landsdekkende avtaler:
Norges Fotballforbund/Toppfotball Kvinner/Norsk Toppfotball52 700 00034 725 00035 175 000
Norges Idrettsforbund og Paralympiske komite8 000 0008 000 0006 000 000
Norges Ishockeyforbund3 800 0003 800 0001 900 000
Norges Håndballforbund/Norsk Topphåndball5 300 0005 300 0001 250 000
Norges Skiforbund Langrenn4 390 0005 400 0005 300 000
Brettforbundet (Norges Snowboardforbund)4 100 0005 500 0006 000 000
Good Games (e-sport)1 500 0001 850 0001 850 000
Norsk Kulturskoleråd (Drømmestipendet)3 500 0003 400 0003 400 000
Den Norske Turistforening (inkludert Hamar og Hedmarken)2 650 0002 650 0002 650 000
By:Larm950 0001 000 0001 000 000
Øvrige landsdekkende samarbeidsavtaler4 000 0009 347 0005 537 228
Sum landsdekkende sponsoravtaler90 890 00080 972 00070 062 228
Lokale samarbeidsavtaler:
HamKam Toppfotball450 000440 000440 000
Storhamar Ishockey500 000500 000500 000
Elverum Håndball Herrer270 000270 000270 000
Fart FL, kvinner120 000120 000120 000
Storhamar Håndball Damer220 000220 000220 000
Øvrige lokale samarbeidsavtaler237 500575 0001 680 000
Sum lokale samarbeidsavtaler1 797 5002 125 0003 230 000
TOTAL SAMARBEIDSAVTALER92 687 50083 097 00073 292 228

Klimautslipp

UtslippskildeForbrukUtslippsfaktorUtslipp
Scope 3
Plast1086 kg0,05 CO2/kg0.05 tonn CO2
EE-avfall650 kg0,068 CO2/kg0.04 tonn CO2
Batterier60 kg0,086 CO2/kg0.01 tonn CO2
Restavfall61754 kg0,38 CO2/kg23.47 tonn CO2
Organisk avfall (matavfall med mer)6224 kg0,015 CO2/kg0.09 tonn CO2
Papir, papp og kartong4245 kg0.061 CO2/kg0.26 tonn CO2
Metall (ikke emballasje)420 kg0,031 CO2/kg0.01 tonn CO2
Glass- og metallemballasje550 kg0,031 CO2/kg0.02 tonn CO2
Flyreiser (rapportering i CO2-utslipp)12,5 tonn CO21 tonn12.5 tonn CO2
Sum scope 336.45 tonn CO2
Scope 1
Bensin (personbil/varebil)31401 liter2,89 kg CO2/liter90.75 tonn CO2
Diesel (personbil/varebil)25202 liter3,12 kg CO2/liter78.63 tonn CO2
Biobrensel3721 kg1,647 CO2/kg6.13 tonn CO2
Sum scope 1175.51 tonn CO2
Scope 2
Elektrisitet (personbil/varebil)3263 kWh0,04 kg CO2/kWh0.13 tonn CO2
Elektrisitet 4907287 kWh0,04 kg CO2/kWh196.29 tonn CO2
Fjernvarme83300 kWh0,187 kg CO2/kWh15.58 tonn CO2
Sum scope 2212 tonn CO2
Totalt CO2-utslipp423.96 tonn CO2

Balanseoppstilling

Beløp i mill. krNote20212020
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler33331
Sum immaterielle eiendeler3331
Varige driftsmidler
Kunst311
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom3135150
Maskiner og anlegg33228237
Sum varige driftsmidler364388
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap611
Investeringer i tilknyttet selskap63434
Andre langsiktige fordringer73944
Sum finansielle anleggsmidler7378
Sum anleggsmidler470498
Omløpsmidler
Fordringer
Kommisjonærfordringer85771
Andre kortsiktige fordringer9, 1498121
Sum fordringer155191
Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.106 1076 208
Sum omløpsmidler6 2626 399
Sum eiendeler6 7316 897

Resultatregnskap

Beløp i mill. krNote20212020
Driftsinntekter og driftskostnader
Spillinntekter143 74142 594
Annen driftsinntekt34
Sum driftsinntekter43 74542 598
Premieandel35 07334 083
Salgsprovisjoner475520
Lønnskostnad2453422
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler310595
Annen driftskostnad2, 41 3491 319
Sum driftskostnader37 45336 440
Driftsresultat6 2916 158
Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt51729
Annen finanskostnad52221
Resultat av finansposter-59
Ordinært resultat før skattekostnad6 2866 167
Ordinært resultat6 2866 167
Årsresultat126 2866 167
Overføringer
Tippenøkkelen5 4975 393
Grasrotandelen737717
Bingoentreprenørenes overskuddsformål3640
Tiltak mot spillavhengighet1717
Sum overføringer6 2866 167

as

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris bibendum in leo tincidunt hendrerit. Nullam augue diam, maximus a lobortis id, fringilla eget leo. Nullam vitae magna sit amet quam malesuada elementum. Integer viverra a tortor vitae ullamcorper. Integer tristique consectetur enim, at placerat nisl sagittis at. Donec vehicula mollis turpis, non cursus orci vehicula et. Nullam enim elit, maximus id ipsum sed, posuere molestie ipsum. Nam volutpat, enim sit amet malesuada dapibus, turpis lectus varius lorem, in ultrices elit tortor ac lacus. Quisque sollicitudin sagittis mauris eget condimentum. Suspendisse efficitur velit nec dui efficitur facilisis. Sed luctus auctor porta. Sed imperdiet justo eu dictum rutrum. Donec ullamcorper lacinia tortor a sagittis.

Etiam placerat arcu sed ullamcorper tristique. Pellentesque pretium vitae sem sit amet scelerisque. Vivamus metus tellus, tristique quis ex aliquam, tempor pellentesque neque. Nulla libero neque, venenatis quis lorem interdum, elementum pulvinar quam. Curabitur fermentum ultricies nibh, fermentum ullamcorper leo interdum sed. Maecenas fermentum tellus vitae mauris mattis tempor. Nunc sagittis felis vitae ex commodo efficitur. Phasellus ligula nunc, efficitur et sem id, venenatis placerat neque. Sed posuere, orci sit amet hendrerit hendrerit, sem urna dictum lectus, non lacinia ligula elit a tortor. Praesent id enim ac tellus lacinia tincidunt eu eget sem. Cras semper finibus libero sed dapibus. Suspendisse sed erat eleifend, dapibus metus ac, fringilla mi. Aliquam vulputate ligula nec urna posuere consequat. Etiam tincidunt ultricies diam.

Screen Shot 2022-02-16 at 16.20.47

Her skal det være en graf

Overtittel

Tittel

Aliquam erat volutpat. Aliquam eget nibh semper, dictum augue id, finibus magna. Sed rhoncus finibus rutrum. Praesent et magna vel sapien mattis rhoncus nec sit amet urna. In vitae aliquam libero, ut posuere odio. Aliquam vulputate sit amet dolor eget suscipit. Proin mollis semper elit, at egestas diam auctor a. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vitae arcu mauris. Proin faucibus rutrum risus sed bibendum. Sed elementum orci sed quam mattis, vel ornare elit vulputate. Vivamus et felis nunc. Nulla fermentum interdum neque, ultrices porttitor ligula semper consequat. Aliquam efficitur, tortor a bibendum sollicitudin, eros eros posuere erat, nec tincidunt justo elit ut justo. Sed tempus tortor in malesuada vehicula. Proin quis arcu nisl.

Maecenas tristique eget neque ut euismod. Pellentesque id leo lorem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin mattis luctus dolor, nec imperdiet erat hendrerit id. Vestibulum a est sed neque malesuada aliquam vitae quis diam. Nam at euismod risus. Vestibulum iaculis erat sit amet ornare accumsan.

Nam eros nulla, porta et luctus non, pulvinar eu dolor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam vehicula, ante nec tempor imperdiet, dolor ante suscipit diam, vitae tempus libero massa eu dolor. Fusce viverra feugiat mauris vel eleifend. Nam tempus porta arcu, id tristique massa aliquam nec. Curabitur ut leo leo. Donec eu est nec dui semper euismod. Suspendisse ac egestas sapien. Phasellus et tellus lacus. Duis dui magna, placerat blandit orci ut, congue fermentum orci.