Hva leter du etter?

Året 2021

Balanseoppstilling

Beløp i mill. krNote20212020
Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler33331
Sum immaterielle eiendeler3331
Varige driftsmidler
Kunst311
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom3135150
Maskiner og anlegg33228237
Sum varige driftsmidler364388
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap611
Investeringer i tilknyttet selskap63434
Andre langsiktige fordringer73944
Sum finansielle anleggsmidler7378
Sum anleggsmidler470498
Omløpsmidler
Fordringer
Kommisjonærfordringer85771
Andre kortsiktige fordringer9, 1498121
Sum fordringer155191
Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.106 1076 208
Sum omløpsmidler6 2626 399
Sum eiendeler6 7316 897